Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:484 (2000-2001)
Innlevert: 19.06.2001
Sendt: 20.06.2001
Besvart: 27.06.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Hvordan forholder statsråden seg til omorganisering av studieretning for allmenne og økonomisk-administrative fag i den videregående skole, der det sterkt anmodes om å bevare regnskapslære som fortsatt studieretningsfag på allmenne og økonomisk-administrative fag?

Begrunnelse

I et høringsutkast fra KUF blir det foreslått at skillet mellom studieretningene AF (allmennfag) og ØA (økonomisk-administrativ) opphører. En av konsekvensene ved dette er at bedriftsøkonomi som obligatorisk fag forsvinner sammen med ØA-tilbudet dersom forslaget fra departementet får gjennomslag. Flere høringsinstanser har uttrykt bekymring over dette, og mener det virker urimelig å fjerne den siste rest av økonomiske fellesfag (ØI) og at det i tillegg begrenser muligheten til valg av økonomiske studieretningsfag, særlig regnskapslære. Regnskapslære blir av flere definert som et allmenndannende fag i den forstand at det er sentralt både i arbeidsliv og foreningsliv. Som studieforberedende fag er det også grunnleggende ved studier innen samfunnsøkonomi, offentlig økonomi og bedriftsøkonomi.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til spørsmål fra representanten Elsa Skarbøvik vedrørende foreslåtte endringer i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (AA).

Læringssenteret har bearbeidet høringsuttalelsene vedrørende forslag til revidering av struktur og innhold i studieretning AA. Høringsuttalelsene vil være med på å danne grunnlaget for departementets beslutninger i denne saken. Vel 2/3 av de som har avgitt uttalelse når det gjelder studieretningsfaget regnskapslære, mener at faget ikke bør overføres fra studieretning AA. Dette vil telle tungt når endelig avgjørelse tas, men også andre faktorer må vurderes.

Når det gjelder forslaget om oppheving av skillet mellom de to retningene innen studieretning AA, er rundt 2/3 av høringsinstansene enten helt enig eller delvis enig i dette forslaget.