Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:485 (2000-2001)
Innlevert: 19.06.2001
Sendt: 20.06.2001
Besvart: 26.06.2001 av justisminister Hanne Harlem

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Ifølge Aftenposten 19. juni 2001 brukes det mer enn 100 millioner kroner årlig på fangetransport i Oslo. Dette utgjør omtrent en tiendedel av politidistriktets årlige budsjett. "Dette er irriterende bruk av ressurser", sier politiet.
Vil justisministeren i lys av dette foreslå flere arrestforvaltere til slik tjeneste og dessuten sette hoveddelen av fangetransporten ut til private vakt- og sikkerhetsselskaper?

Begrunnelse

I forbindelse med budsjett-innst. S. nr. 4 (1997-98) foreslo Høyre sammen med Frp en rekke tiltak for å sikre rettssikkerheten i landets hovedstad og vi påpekte det selvfølgelige i at ressursene må følge en fordeling ut fra hvor behovet er størst. Derfor foreslo vi bl. a. å skille ut det daværende Oslo politikammer som et eget budsjettkapitel. Dette er etter hvert blitt gjennomført av et enstemmig Storting.
I den samme innstillingen foreslo vi imidlertid også følgende: "Stortinget ber Regjeringen sette hoveddelen av den fangetransporten politiet i dag foretar ut til private vakt- og sikkerhetsselskasper. Bare transport av farlige fanger skal fortsatt foretas av politiet".
Det er på denne bakgrunn vi vil be justisministeren se fordomsfritt også på dette forslaget, slik at vi omsider kan få gjennomført tiltak som sikrer en best mulig utnyttelse av politiets samlede ressurser.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: For at vi skal lykkes i vårt kriminalitetsforebyggende arbeid, er det viktig at vi har et mer synlig politi. Ved tildeling av nye stillinger er derfor uniformert ordenstjeneste spesielt prioritert, men Oslo politidistrikt har også i utstrakt grad tatt i bruk arrestforvarere til fangetransport og jeg kan nevne at politidistriktet allerede har 61 arrestforvarere til å forestå blant annet transportoppdrag.

Ved å ansette enda flere arrestforvarere eller eventuelt overføre en del transportoppdrag til private vaktselskaper vil vi kunne frigjøre ytterligere personell til operativ polititjeneste. Dersom dette skal gjøres er det imidlertid flere spørsmål som må utredes nærmere, blant annet med hensyn til sikkerhet, opplæring av personellet og eventuelt tildeling av begrenset politimyndighet. Man må også vurdere hvilke økonomiske og ressursmessige gevinster man vil få med en slik ordning.

Jeg har allerede tatt saken opp med politidirektoratet, og fått opplyst at direktoratet vil ta initiativ for å utrede de spørsmålene som en eventuell overføring av politiets fangetransporter til arrestforvarere eller private vaktselskaper reiser.