Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:486 (2000-2001)
Innlevert: 20.06.2001
Sendt: 21.06.2001
Rette vedkommende: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 02.07.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det er avgjort at Gramo skal stå for innkreving av vederlag og avgift for offentlig fremført musikk. Det er Stortingets forutsetning at Fondet for utøvende kunstnere skal sikres. Dersom inntektene til Fondet uteblir, vil det ramme utøvende kunstnere hardt.
Medfører det riktighet at fondet ikke vil ha mulighet til å innkreve midlertidig avgift i den tiden GRAMO forhandler om vederlaget, og hvordan kan statsråden i så fall forsvare at fondet ikke vil ha midler til å støtte norske kunstnere i denne tiden?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: På vegne av settestatsråd Trond Giske i sak om gjennomføring av lov 23. juni 2000 om endringer i åndsverkloven og fondsloven, jf. kgl. res. av 5. april 2001, svarer jeg på spørsmålet fra representanten Valle.

I statsråd 15. juni 2001 ble det bestemt at endringer i åndsverkloven og fondsloven ved lov 23. juni 2000 delvis ikraftsettes 1. juli 2001. Endringen i åndsverkloven settes i kraft fra dette tidspunkt slik at vederlagsretten for utøvende kunstnere og fonogramprodusenter utvides til å gjelde all offentlig fremføring av vernede lydopptak.

Avgiften som i dag oppkreves av Fond for utøvende kunstnere; for annen offentlig fremføring, skal inntil videre ikke videreføres. Fondet kan uansett ikke kreve inn avgift for den framføring det fra 1. juli vil bli krevd vederlag for. Dette utgjør hoveddelen av dagens avgiftsgrunnlag. Innføring av avgiftene til fondet for kringkasting og annen offentlig fremføring av ikke-vernede lydopptak, vil skje ved ikraftsetting av lovendringene på et senere tidspunkt.

Den delvise ikraftsettingen av lovendringene må ses i sammenheng med blant annet merknader fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen ved behandlingen av lovforslaget i Ot.prp. nr. 15 (1999-2000), jf. Innst. O. nr. 67 (1999-2000). Komiteen forutsatte at avgiften til fondet skulle være på "noenlunde samme nivå" som vederlaget og understreket at "innføring av avgift på ikke-vernede lydopptak ikke må gå på bekostning av vederlaget på vernede lydopptak".

I dag krever Gramo inn vederlag for kringkasting av vernede lydopptak. Ved ikraftsettingen av lovendringen i åndsverkloven 1. juli, vil Gramo få rett til å kreve inn vederlag for all offentlig fremføring. Det er hensynet til Gramos behov for forhandlingsrom som har vært avgjørende for min beslutning om ikke å videreføre avgiften på dette området. Gramo har opplyst at den vil starte forhandlinger umiddelbart på det nye området og forventer å ha kommet langt med dette i løpet av et halvt år, slik at avgiften på det samme området vil kunne innføres innen rimelig tid.

Hva slags betingelser GRAMO kommer fram til i disse forhandlingene vil være avgjørende for kunstnerens inntekter, både via vederlag til GRAMO og avgift via Fondet for utøvende kunstnere. For kunstnerens del er det derfor viktig at det legges til rette for at GRAMO lykkes i disse forhandlingene.

Når det gjelder avgiften for offentlig fremføring av ikke-vernede lydopptak i kringkasting, vil vi komme tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2002.

Situasjonen for Fond for utøvende kunstnere og fondets muligheter for utbetalinger i overgangsperioden vil bli løpende vurdert. I løpet av høsten vil det kunne gis et mer sikkert svar på når avgiftene hjemlet i fondsloven skal settes i kraft.

Etter at også avgiftene til fondet er satt i kraft, vil kunstnerne på dette aktuelle området samlet sett ha større inntektsmuligheter enn tidligere.