Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:487 (2000-2001)
Innlevert: 20.06.2001
Sendt: 21.06.2001
Besvart: 29.06.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Som deltaker på demonstrasjonene i Gøteborg opplevde jeg voldelig, truende eller kritikkverdig oppførsel fra politiets side. I et tilfelle ble norske fredelige demonstranter innringet i flere timer uten at de hadde foretatt seg noe ulovlig og de ble ikke informert om hvorfor de ble utsatt for frihetsberøvelse. I et annet fikk ikke norske demonstranter politibeskyttelse da de ble angrepet av en gruppe fascister.
Vil statsråden ta dette opp med svenske myndigheter for å få en beklagelse?

Begrunnelse

Alle som vil forsvare de demokratiske rettene til ytringsfrihet og til å demonstrere, må være på vakt når disse rettene blir krenket. Som deltaker på de store fredelige demonstrasjonene opplevde jeg vold fra pøbler som maktet å fjerne fokuset fra budskapene til fredelige demonstranter, og jeg opplevde politivold som jeg ikke trodde skulle være mulig i et demkratisk samfunn. Det er viktig å ta avstand fra bruken av vold enten den utøves av ytterliggående voldsromantikere, pøbler eller av politiet som representerer maktapparatet. Myndighetene i et demokratisk land har et spesielt ansvar når politiet krenker demokratiske rettigheter, og vi som er opptatt av å forsvare disse rettighetene, har et ansvar for å si fra når disse blir krenket, enten det skjer i vårt eget land, eller i andre land. Jeg opplevde to episoder som jeg vil trekke fram.

1. På lørdag kveld, 16/6, ble det arrangert en fredelig protest mot politivold på Jerntorget. Uten forvarsel ble noen hundre mennesker omringet og stengt inne av politiet som var bevæpnet. Blant disse var demonstranter, tilfeldig forbipasserende og tre medlemmer av Sentralstyret i Sosialistisk Ungdom som ville ta ansvar for noen av SUs medlemmer som befant seg inne på området. Sjøl gikk jeg over Torget, og bare tilfeldigheter gjorde at ikke også undertegnede ble omringet. Jeg opplevde politiet som svært truende da de gikk til handling. Det skjedde overhodet ingen voldsepisoder på det området som ble omringet. Det var tydelig at politiet ikke lenger klarte å skille mellom fredelige og voldelige demonstranter.

2. På fredag ettermiddag, 15/6, stilte den store gruppa demonstranter organisert av Den norske Gøteborgaksjonen opp til den store fredelige demonstrasjonen arrangert av Nettverket Gøteborg 2001. Den norske Gøteborgaksjonen har arbeidet målbevisst for å unngå voldsepisoder. Blant annet ble det 28.mai holdt et større møte med Gøteborgpolitiet. Under oppstillingen ble den norske gruppa angrepet av det vi antar var fascister. På grunn av et vel forberedt vaktkorps, klarte delegasjonen å holde på ikkevoldslinja, og de som ble provosert av det voldelige angrepet, ble stagget. Et par av de norske deltakerne ble skadet. Politiet ble varslet, men til tross for avtaler på forhånd, kom de ikke nordmennene til unnsetning. Dette kunne ha utviklet seg til noe langt mer alvorlig dersom det ikke var for et godt forberedt vaktkorps og at ledelsen i Gøteborgaksjonen i hele forberedelsesarbeidet så klart har tatt avstand fra bruk av vold.

Utfra demokratiske retter til å demonstrerere og til å mobilisere på et ikke-voldelig grunnlag, og samtidig være sikret beskyttelse mot vold, er begge disse episodene etter min mening så alvorlige at de begrunner en henvendelse til svenske myndigheter for å få en beklagelse.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Det var en relativt liten gruppe aktivister som sto bak den omfattende voldsbruken og de store materielle ødeleggelsene under EU-toppmøtet i Gøteborg. Deres aksjoner må på det sterkeste fordømmes. Det kan ikke aksepteres at voldelige aktivister plyndrer og ødelegger, utsetter politi og fredelige demonstranter for fare og maktbruk, og hindrer demokratisk valgte ledere i å komme sammen.

Flere av aktivistene er anmeldt til politiet og deres saker er nå under etterforskning. Også politiet har mottatt flere anmeldelser for sin håndtering av opptøyene. Det arbeides på denne bakgrunn med en utredning om politiets opptreden i forbindelse med urolighetene.

Den svenske regjeringen har i tillegg nedsatt en komité, ledet av tidligere statsminister Ingvar Carlsson, som skal kartlegge og analysere hendelsene i Gøteborg med sikte på å forhindre gjentakelser.

Etter svensk initiativ er det videre på EU-nivå besluttet å nedsette en gruppe bestående av utenriks- og innenriksministre, samt politisjefene for nåværende, forrige og kommende EU-formannskap. Gruppen vil vurdere hvordan man i fremtiden kan unngå denne type opptøyer i tilknytning til EUs rådsmøter.

I lys av at de mange rettslige prosesser som er i gang i kjølvannet av EU-toppmøtet i Gøteborg, finner jeg det ikke riktig å kommentere de svenske myndigheters aksjoner i Gøteborg.