Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:489 (2000-2001)
Innlevert: 20.06.2001
Sendt: 21.06.2001
Besvart: 02.07.2001 av kulturminister Ellen Horn

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Ringve Museum, landets nasjonale museum for musikk, skal i 2002 markere 50 års jubileum. Ringve gård bør da fremstå i en stand som er en fredet herregård verdig. Så langt har man møtt liten forståelse i departementet for at Ringve har antikvariske bygninger som krever løpende vedlikehold. Markering av jubileet med en spesialutstilling og en bok er også viktig.
Vil statsråden ta et initiativ slik at Ringve i sitt jubileumsår får en ekstra oppfølging?

Begrunnelse

Det er søkt kulturdepartementet om et ekstraordinært bidrag stort kr. 350 000 for å starte forberedelsene. Denne søknad ble sendt 27. februar på grunnlag av et møte med departementet noen uker før. Tre representanter fra departementet var på befaring 2. april. Det søkes i ordinære søknad for neste år om en betydelig økning, også dette særlig med bakgrunn i det store vedlikeholdsbehov. I tillegg ber man om en gave stor kr. 500 000 til jubileet. Dette har andre større museer fått i forbindelse med større jubileer.

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Ringve museum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter med samlinger fra hele verden. Musikkhistorisk museum ble åpnet i 1952 og ligger på herregården Ringve som er fra 1700-tallet og var Petter Wessel Tordenskiolds barndomshjem. Gården forvaltes av museet.

Kulturdepartementet er kjent med forholdene på gården både via befaring og via budsjettsøknad for 2002. Ringve museum er en av de prioriterte museumsinstitusjonene i Norge og har siden 1995 årlig mottatt driftstilskudd fra Kulturdepartementet over kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål post 70 Nasjonale institusjoner. Tilskuddet var for hvert av årene fra 1995 til 2001 henholdsvis kr 2 512 000, 2 869 000, 3 004 000, 3 079 000, 3 618 000, 3 719 000 og 4 031 000. Dette innebærer at det for de fleste årene i perioden har vært en realøkning (utover lønns- og priskompensasjon) i tilskuddet fra Kulturdepartementet til institusjonen.

I tildelingsbrevet for 2001 fra Kulturdepartementet til Ringve la departementet blant annet følgende til grunn for tilskuddet: "For å nå de mål som er fastsatt i budsjettproposisjonen og tildelingsbrevet for 2001, forutsetter departementet at institusjonen utarbeider plan for disponeringen av utgifter og inntekter i 2001. ... I planen for disponering av 2001-budsjettet må institusjonen innarbeide samtlige utgifter og inntekter som institusjonen forventer å få i løpet av budsjettåret." Dermed forutsetter Kulturdepartementet også at institusjonen innenfor den ordinære tilskuddsrammen ivaretar vedlikehold av bygninger.

Ringve museum søkte i brev av 27. februar d.å. Kulturdepartementet om et ekstraordinært tilskudd i forbindelse med markering av museets 50-årsjubileum. Departementet har dessverre ikke hatt midler til et slikt tilskudd i 2001, men i brev av 22. mai d.å. er museet gjort kjent med at departementet vil vurdere søknaden på nytt dersom disponible midler skulle foreligge på et senere tidspunkt.

Behovet for midler i forbindelse med 50-års-jubileet, inklusive midler til vedlikehold av herregården, vil bli vurdert i forbindelse med forberedelsen av budsjettproposisjonen for 2002.