Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:491 (2000-2001)
Innlevert: 20.06.2001
Sendt: 21.06.2001
Besvart: 29.06.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I det jeg viser til svar på mitt spørsmål nr. 453, konstaterer jeg at Kystdirektoratet vil ta initiativ til oppmerking av skipsleia mellom ytre og indre farlei sør om Vega. Den manglende oppmerkingen har bl.a. ført til at to loser ikke har fått utstedt sertifikater for losing av oljerigger i denne leia.
Kan fiskeriministeren bidra til at disse losene får dispensasjon til å bruke sine sertifikater til å lose inn rigger til Brønnøysund, og vil fiskeriministeren på nytt vurdere sikkerhetsrapporten?

Begrunnelse

Jeg viser til spørsmål nr. 453 og statsrådens svar på dette. Jeg etterlyste i spørsmålet det skriftlige materialet som både faglig, økonomisk, nautiske og tekniske som lå til grunn som saksgangen. Det er oversendt synes for meg er tynn og utilstrekkelig. Jeg har fått oversendt en rapport, med oversikt over sammensetningen, som er utarbeidet av et "sikkerhetsutvalg" med underutvalg, der alle utvalgsmedlemmene, unntatt lederen, er personer med tilknytning til Sandnessjøen. Dette er en merkelig sammensetning av utvalget som skal behandle innseilingsled til Brønnøy. Det også underlig at ikke Havnesjefen i Brønnøy fikk være med i dette sikkerhetsutvalget. Når jeg i tillegg har brakt i erfaring at dette sikkerhetsutvalget benyttet Havnefogden i Bodø og Narvik da det ble foretatt en vurdering av forholdene og sikkerheten ved innseilingen til disse to respektive havnene. Det synes også bemerkelsesverdig at man i vurderingen av forholdene og sikkerheten langs skipsleia inn til Brønnøy benytter seg av Havnesjefen i Sandnessjøen.
Det er videre klart at denne rapporten ikke er behandlet og godkjent av Fiskeridepartementet som øverste organ, ei heller er den faglig vurdert av andre involverte parter. Likevel benyttes denne rapporten i alle sammenhenger som om den er det eneste gangbare faglige materialet i spørsmål som angår Brønnøy og innseilingsleia samt leia gjennom Brønnøysundet.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Farvannet mellom Sklinna, Bremstein fyr og Kvernsteinfjorden er svært urent, og dagens oppmerking er ikke tilfredsstillende. Kystdirektoratet har derfor opplyst at det ikke finner det forsvarlig å utstede lossertifikater for denne leden, heller ikke midlertidige, før den er skikkelig oppmerket. I den omtalte leden vil det ikke bli gitt tillatelse til lospliktig trafikk før leden er skikkelig oppmerket. Det vil derfor heller ikke bli gitt dispensasjon fra sertifikatbestemmelsene før oppmerkingen er gjennomført.

"Rapport om miljøsikkerhet i farledene" ble som kjent avgitt 26. mars 1993. Rapporten er et arbeidsdokument for Kystverket, og følges opp i etatens prioriteringer av ulike farledstiltak. Kystverket vurderer de enkelte farvannsavsnitt fortløpende. Når tiltak skal iverksettes tar Kystverket også hensyn til om det har skjedd endringer, for eksempel mht bruk av den aktuelle farleden, etter at rapporten ble utarbeidet. Jeg ser derfor ingen grunn til å utarbeide en ny sikkerhetsrapport på det nåværende tidspunkt.