Skriftlig spørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:492 (2000-2001)
Innlevert: 21.06.2001
Sendt: 22.06.2001
Besvart: 02.07.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): I forbindelse med byggingen av fem nye fregatter ved Izar-verftet, har Spania totalt forpliktet seg til direkte innkjøp fra norske leverandører for nærmere 5 milliarder kroner. Ifølge uttalelser fra Maritimt Forum og Teknologibedriftenes Landsforening er bare en mindre del av kontraktsummen inngått. Få norske bedrifter er i kontraktsforhandlinger.
Hva er årsaken til den manglende konkretiseringen av gjenkjøpsavtalen og hva kan departementet gjøre for å sikre at gjenkjøpsavtalen blir fulgt opp?

Begrunnelse

Jeg viser til oppslag i Stavanger Aftenblad i dag der det vises til at få rogalandsbedrifter er involvert i kontraktsforhandlinger i forbindelse med gjenkjøpsavtalen. Det bekreftes fra Teknologibedriftenes Landsforening at dette også er bildet ellers i landet.
Kontraktene vil ha betydelig verdi også med tanke på seinere oppgradering og for vedlikeholdsfasen. Med de betydelige beløp som er involvert i gjenkjøpsavtalen, er det naturlig nok skapt store forventninger langs kysten om mulige kontrakter for levering av skipsteknisk utstyr der norske produsenter på flere områder er ledende.
Det er imidlertid viktig at eventuelle leverandører kan komme i kontakt med verftets ingeniører på et så tidlig tidspunkt som mulig for å kunne gi innspill for design og tekniske løsninger. Mangel på slik kontakt og den forholdsvis beskjedne kontraktssummen som hittil er inngått har fått den norske leverandørindustrien til å reagere.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 22. juni 2001 med spørsmål fra stortingsrepresentant Einar Steensnæs vedrørende direkte innkjøp fra norske leverandører relatert til anskaffelse av fregatter til den norske marinen.

Avtalen med Izar ble signert 23. juni i fjor. Den spanske leverandøren Izar og Sjøforsvarets forsyningskommando er nå inne i siste fase av detaljspesifikasjonene for fregattene. På nåværende tidspunkt har Izar derfor kun inngått kontrakter på produkter med lang ledetid. I løpet av høsten vil det imidlertid bli inngått en lang rekke kontrakter for skipsteknisk utstyr.

Angående direkte innkjøp til fregattene vil jeg presisere at Izar har forpliktet seg til å kjøpe produkter til en verdi av minst 450 MNOK fra norske skipstekniske leverandører. I tillegg kommer store kontrakter til Mjellem og Karlsen, som er Izar sin samarbeidspartner i Norge for konstruksjonen av fregattene. Potensialet for det direkte gjenkjøpet er i underkant av 5 milliarder kroner. Det betyr imidlertid ikke at det nødvendigvis vil bli inngått kontrakter for tilsvarende nevnte beløp, men Izar har forpliktet seg til 100 pst. gjenkjøp av kontraktsverdien på ca. 10 milliarder kroner.