Skriftlig spørsmål fra Rigmor Kofoed-Larsen (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:493 (2000-2001)
Innlevert: 21.06.2001
Sendt: 22.06.2001
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 29.06.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF)

Spørsmål

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF): Rikstrygdeverket har i brev til Fylkestrygdekontoret i Oppland presisert at trygdeverket ikke dekker reiseutgifter for sykehuspersonale (Hørselssentralen) i forbindelse med ambulant tjeneste.
Kan en dispensasjonsordning eller en regelendring være en mulig løsning, og vil statsråden ta et initiativ til å se på dette problemområdet slik at pasientene kan få et godt fungerende tilbud tilbake?

Begrunnelse

Hørselshemmede i Lesja og Dovre har opptil 550 km(tur - retur) for å komme til hørselssentralen på Gjøvik. Å lære å tilpasse og bruke et nytt apparat er for mange en lang og vanskelig prosess. Mange brukere er svært gamle. Apparatene kan bare justeres av folk fra Hørselssentralen.
Siden 1997 har en audioingeniør ved Gjøvik Fylkessykehus blitt frigitt 3-4 dager i året for å komme til Dombås. Det lokale trygdekontoret innså fordelene ved å betale for bare en eller to personer i stedet for reiseutgifter for 25-30 personer. Tilbudet har fungert meget godt. Rikstrygdeverket sier nå nei til dekning av utgiftene til en slik løsning.
For mange blir det da enklere å legge problemet i en skuff, heller enn å reise den lange vegen til Gjøvik for å få hjelp. Følgen er en vanskeligere livssituasjon som resulterer i isolasjon og andre problem.
Tilbudet slik det har fungert er bedre for pasientene og mindre kostnadskrevende for det offentlige. Det burde være en god løsning for alle parter.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Ansvaret for syketransport og skyss av helsepersonell hører inn under sosialministerens ansvarsområde. Spørsmålet besvares derfor av sosialministeren som rette vedkommende.

Spørsmålet har vært drøftet i flere sammenhenger tidligere uten at problemene med delt finansieringsansvar [staten (folketrygden) og fylkeskommunene] er løst.

Bakgrunnen for dette er at folketrygden dekker reiseutgifter for behandlingspersonell som gir helsetjenester som går inn under folketrygdlovens kap. 5. Det er et vilkår at medlemmet ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand. I medhold av folketrygdlovens § 5-19 er det gitt forskrift om dekning av reise- og oppholdsutgifter ved ambulant spesialisttjeneste i Nord-Norge og visse andre distrikter. Ingen av de nevnte regler hjemler dekning av reiseutgifter for audiograf eller audio-ingeniør.

Folketrygden dekker utgifter til høreapparat for personer som har et hørselstap av slikt omfang at høreapparat er av vesentlig betydning for hørselsfunksjonen. Fylkeskommunen har det økonomiske og administrative ansvaret for formidlingen av høreapparater. Høreapparatformidlingen skjer ved landets hørselssentraler og hos øre-nese-halsleger som har fullmakt fra fylkeskommunen til å rekvirere høreapparat.

Det er mange argumenter for å samle finansieringsansvaret for behandling og reise i forbindelse med ambulant tjeneste. Dette spørsmålet vil bli vurdert i forbindelse med statlig overtakelse av sykehusene.