Skriftlig spørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:494 (2000-2001)
Innlevert: 21.06.2001
Sendt: 22.06.2001
Besvart: 03.07.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Skadeoppgjørsselskaper leverer forsikringstjenester i form av skadeoppgjør. Tjenestene er en integrert del av det endelige forsikringsproduktet. Innføring av mva. på skadeoppgjørstjenester vil derfor føre til at norske og utenlandske forsikringsselskaper uten egne skadeoppgjørsfasiliteter får en betydelig konkurranseulempe sammenlignet med større norske forsikringsselskaper med interne skadeavdelinger.
Vil statsråden sørge for at skadeoppgjørstjenester eksplisitt fritas for mva.?

Begrunnelse

I forbindelse med innføringen av momsreformen er det oppstått uklarhet om det må svares merverdiavgift av skadeoppgjørstjenester fra 1. juli. Skadeoppgjørselskaper leverer forsikringstjenester til forsikringsselskaper i form av skadeoppgjør. Tjenestene er en integrert del av det endelige forsikringsproduktet. De siste årene har bransjen vokst som følge av at flere utenlandske forsikringsselskaper har ønsket å etablere seg i det norske markedet uten å bygge opp egne skadeavdelinger. Også enkelte norske forsikringsselskaper benytter eksterne skadeoppgjørstjenester. Innføring av merverdiavgift på skadeoppgjørstjenester vil derfor føre til at norske og utenlandske forsikringsselskaper uten egne skadeoppgjørsfasiliteter får en betydelig konkurranseulempe sammenlignet med større norske forsikringsselskaper med interne skadeavdelinger. Resultatet kan bli færre aktører i markedet, mindre konkurranse og høyere premier.
I Budsjett-innst. S. II (2000-2001) ba et klart flertall på Stortinget Regjeringen påse at likeartede finansielle tjenester som utøves ved forvaltning av verdipapirfond og investeringsselskap blir behandlet på samme måte. Spørsmålet om likebehandling av forsikringsselskapers egenproduksjon og kjøp av skadeoppgjørstjenester er langt på vei en parallell problemstilling. Jeg spør derfor statsråden om han vil klargjøre at salg av skadeoppgjørstjenester til forsikringsselskaper skal fritas for merverdiavgift.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Etter merverdiavgiftsreformen er som hovedregel alle tjenester merverdiavgiftspliktige. Finansielle tjenester, herunder forsikringstjenester, er imidlertid unntatt fra avgiftsplikt. Finansdepartementet avga 15. juni 2001 fortolkningsuttalelse om forståelsen av unntaket for finansielle tjenester.

Merverdiavgiftsloven unntar forsikring og formidling av forsikring. I fortolkningsuttalelsen ga departementet uttrykk for at forsikring grovt sett må forstås som overføring av risiko mot vederlag. Forsikringstjenesten kjennetegnes ved at forsikringsgiver mot betaling forplikter seg til å yte forsikringstaker avtalt ytelse når forsikringstilfellet inntrer. Departementet uttalte videre at som forsikringstjeneste anses også anvisning av forsikring, gjennomgang og analyse av kundens eksisterende forsikringsdekning, gjennomgang av kundens virksomhet for å avdekke forsikringsbehov, undersøkelse av dekningsmuligheter i forsikringsmarkedet, utarbeidelse av grunnlag for å innhente tilbud om forsikringsavtaler.

Når det gjelder skadeoppgjørstjenester fremgår det av høringsbrevet fra Norske Skadeoppgjørsselskapers Forening at dette blant annet består i mottak av skademeldinger fra forsikringsselskapenes kunder, innsamling av fakta omkring forsikringstilfellet, vurdering av disse opplysningene med sikte på erstatningsoppgjør, rapportering og statistikkføring.

Slik jeg ser det er skadeoppgjørsvirksomhet derfor ikke å anse som en forsikringstjeneste.

I fortolkningsuttalelsen har Finansdepartementet også uttalt at underleveranser til forsikringsselskaper, og andre som omsetter finansielle tjenester, også kan være omfattet av unntaket. Forutsetningen er at underleverandørtjenestene er særskilte og vesentlige for en avgiftsfri finansiell tjeneste. Dette følger av den såkalte SDC-saken fra Danmark.

Etter mitt syn har tjenester som gjelder skadeoppgjør ikke tilstrekkelig tilknytning til en avgiftsfri forsikringstjeneste. I den grad disse omsettes til forsikringsselskap mot vederlag er derfor utgangspunktet at dette fra 1. juli vil være omsetning av en avgiftspliktig tjeneste. Tjenesten bærer etter min mening ikke preg av å være en underordnet del av selve forsikringstjenesten og heller ikke integrert i denne på en slik måte at den kan omfattes av unntaket for forsikringstjenester. Jeg kan heller ikke se at denne tjenesten er unntatt i Sverige.

Jeg er videre ikke enig i at dette spørsmålet er parallelt med synspunktene i Budsjett-innst. S. II (2000-2001) hvor Regjeringen ble bedt om påse at likeartede finansielle tjenester som utøves ved forvaltning av verdipapirfond og investeringsselskap blir behandlet på samme måte. Uttalelsen gjelder konkret forvaltning av investeringsselskaper og verdipapirfond, og således ikke rekkevidden av unntaket for underleverandørtjenester.