Skriftlig spørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:496 (2000-2001)
Innlevert: 21.06.2001
Sendt: 22.06.2001
Besvart: 27.06.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Husbankens regler for bostøtte, som forvaltes av kommunene, sier blant annet at for å være støtteberettiget må minst ett av husstandens medlemmer være under 18 år.
Mener statsråden det er i tråd med intensjonene bak støtteordningen at personer som har inngått avtale om og praktiserer delt bosted for felles barn, skal være avskåret fra å motta bostøtte med den begrunnelse at barna ikke er folkeregistrert på vedkommendes adresse?

Begrunnelse

Det er bred faglig og politisk enighet om at det er viktig å oppmuntre foreldre til å samarbeide til beste for barnet også etter et samlivsbrudd, og at delt bosted er en god ordning når foreldrene er enig om en slik løsning. Ved delt bosted er barnet folkeregistrert hos en av foreldrene, men reelt oppholder barnet seg like mye hos begge. Kravet i Husbankens regler om at minst ett av husstandens medlemmer skal være under 18 år for rett til bostøtte, kan i disse tilfellene avskjære en del personer fra å motta bostøtte dersom det tolkes firkantet, selv om vilkårene ellers er oppfylt. Det kan vanskelig være i tråd med intensjonene bak ordningen.
I et konkret tilfelle har en person tidligere blitt innvilget bostøtte, men fått avslag for neste termin, selv om livssituasjonen med hensyn til inntekt og bosted er identisk med tidligere. Avslaget er begrunnet med at boligavdelingen i kommunen har mottatt melding om at det nå er meldt flytting til folkeregisteret for barnet. Bakgrunnen for at flytting er meldt, er at foreldrene har fått opplyst fra megler ved sosialkontoret at flytting måtte skje med ett års intervall for at det skal være registrert i offentlige register at barnet har delt bosted, og at informasjonen, som for øvrig ikke samsvarer med lov om barnetrygd (jfr. Ot.prp. nr. 57 (2000-2001)), skal føre til at en mister mulighet til å motta bostøtte, synes urimelig. Avtale om delt bosted kan dokumenteres fra megler.
Prinsipielt må en kunne betrakte barnet som boende hos begge foreldrene når en har inngått avtale om, og praktiserer, delt bosted. Legges dette til grunn, vil Husbankens krav om at husstanden har ett medlem under 18 år, være oppfylt. Det synes urimelig å legge en slik tolking til grunn.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Bostøtte er et viktig virkemiddel i bopolitikken, og skal bidra til at husstander med lave inntekter og høye boutgifter skal kunne anskaffe seg og bli boende i en god og hensiktsmessig bolig. Bostøtte skal bidra til at disse husstander skal kunne bli bosatt i en bedre bolig enn det de ville kunne gjort uten bostøtte.

For i motta bostøtte stilles det vilkår både mot boligen, husstanden og husstandens samlede inntekt. En av målgruppene for bostøtten er husstander med barn under 18 år og som ellers fyller de øvrige vilkårene for å motta bostøtte.

Ved tildeling av bostøtte kreves det at husstanden er registrert i folkeregisteret som bosatt i boligen og faktisk bor i boligen det søkes støtte for pr. situasjonsdato for hver termin. Dette har i enkelte tilfeller medført at personer med delt omsorg for barn har mistet retten til bostøtte. Siden det er et formål i bostøtteordningen å skape botrygghet for bl.a. husstander med barn, tilsier det at også husstander med delt omsorg burde omfattes av regelverket for bostøtte. Jeg har derfor bedt Husbanken om å se nærmere på denne problematikken og foreslå alternativ utforming av regelverket for bostøtte slik at det kan tilpasses husstander med delt omsorg for barn.