Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:29 (1997-98)
Innlevert: 09.12.1997
Sendt: 09.12.1997
Besvart: 12.12.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Finner helseministeren det akseptabelt at pasienter i et norsk sykehus må undertegne på et skjema for å akseptere en antydet risiko ved en undersøkelse?"

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at en pasient ved SiA er avkrevet en underskrift på et skjema for å akseptere at det kan oppstå komplikasjoner i forbindelse med gastroskopi.
Pasienten var innlagt i sykehuset p.g.a. sterke smerter i maveregionen. Etter fire døgn ble han avkrevet en underskrift som omtalt ovenfor. Dersom han nektet ble det gjort klart at all undersøkelse ville opphøre. Pasienten nektet og ble omgående sendt hjem, uten videre undersøkelser.
Det må være uansvarlig å utsette en pasient for denne typen avgjørelser i en situasjon der man allerede er svekket og i de fleste tilfeller mangler den fagkunnskap som skal til for å kunne vurdere risiko og muligheter. Det må være en leges ansvar å vurdere en evnetuell risiko og anbefale den undersøkelse som best vil ivareta pasientens tarv.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Regelen om informert samtykke anses å være en grunnleggende pasientrettighet innen norsk helserett. Informert samtykke innebærer at pasienten skal få tilstrekkelig informasjon om den risiko eller konsekvenser som måtte følge av aktuell medisinsk undersøkelse eller behandling. På grunnlag av denne kunnskap vil pasienten kunne samtykke til undersøkelse eller behandling. Normalt har samtykket form av presumert samtykke eller ved konkludent adferd. Det vil si at samtykke antas å foreligge ved at pasienten ved sin adferd er med på undersøkelsen eller behandlingen, på bakgrunn av den informasjon som er gitt.

Spørsmålet om det er akseptabelt at pasienter må undertegne et skjema for å akseptere en antydet risiko ved en undersøkelse avhenger av hva som står i skjemaet. Dersom det i skjemaet bes om underskrift som bekreftelse på at informasjon vedrørende risiko er gitt, finner jeg i utgangspunktet ikke betenkeligheter ved dette. Dersom underskriften av pasienten oppfattes som en ansvarsfraskrivelse fra sykehuset i forhold til forestående undersøkelse, bør presentasjonen og utformingen av informasjonen og skjemaet vurderes av sykehuset. Jeg finner det imidlertid uakseptabelt dersom videre nødvendig undersøkelse eller behandling gjøres betinget av at pasienten har underskrevet skjemaet. I slike tilfeller bør det føres i journalen at relevant informasjon er gitt, men at pasienten ikke ønsker å undertegne.