Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:507 (2000-2001)
Innlevert: 26.06.2001
Sendt: 27.06.2001
Besvart: 29.06.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Jeg viser til behandlingen av Dokument nr. 8:82 (1999-2000) om deling av pensjonsinntekt i felles bedrift, og spørsmål om samme 1. mars d.å. I Innst. S. nr. 146 (2000-2001), vises det til at saken er sendt på høring med svarfrist 28. februar 2001. Det heter videre at dersom høringsinstansene gir sin tilslutning til forslaget, tar departementet sikte på å foreslå en lovendring i løpet av våren 2001.
Hva er årsaken til at dette ikke har skjedd?

Begrunnelse

Saken er godt begrunnet i Dokument nr. 8:82, og Stortinget har sluttet seg til prinsippet. Det er derfor underlig at ikke saken har kommet til Stortinget enda. Jeg har fått flere spørsmål om dette. Jeg finner det derfor nødvendig å fremme dette spørsmålet til sosialministeren nå.
Det er ikke heldig at det offentlige bruker så lang saksbehandlingstid, særlig sett i forhold til at departementet selv angir et tidspunkt slik det går fram av Innst. S. nr. 146 (2000-2001).

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: I nevnte høringsnotat foreslo departementet en administrativ enkel måte å kunne dele den pensjonsgivende inntekten mellom ektefellene på ved en likedeling for de aktuelle årene 1967 - 1986 dersom ektefellene sammen satte fram krav om det. Forslaget svarte stort sett til et forslag som jordbrukerorganisasjonene satte fram i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 1992.

Jeg tok som nevnt sikte på å legge fram forslaget i en lovproposisjon i vår, dersom forslaget fikk tilslutning i høringsrunden. Lovforarbeidet var således ferdig fra departementets side.

Departementets forslag var imidlertid ikke tilfredsstillende for Norges Bondelag og Norges Bondekvinnelag. Begge disse organisasjoner var lite fornøyde med at forslaget neppe vil være aktuelt for fraskilte som man mente hadde størst behov. Videre var man ikke tilfreds med at forslaget ikke skulle omfatte pensjonister.

Det forenklede opplegget som var administrativt praktikabelt for trygdeetaten å administrere synes det således å være liten interesse for. De økonomiske konsekvenser av forslaget måtte også vurderes nærmere.

På denne bakgrunn ble lovforslaget tatt ut av vårens "samleproposisjon".

Jeg må således få komme tilbake til saken.