Skriftlig spørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:510 (2000-2001)
Innlevert: 27.06.2001
Sendt: 29.06.2001
Besvart: 06.07.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): I svar på spørsmål om merkeregistrering av fartøyet Vikholmen viser dep. til vedtak av 21/9 2000 der krav om ervervsløyve vert avvist. Eg meinar det er oppsiktsvekkjande at dep. dermed lar saka endre karakter frå ein ankesak om merkeregistrering etter lov av 5/12 1917 til ein søknad om ervervsløyve etter deltakarlova som fyrst trådte i kraft 1/1 2000.
Med kva rett har dep. endra saksobjektet frå å vere ei ankesak til å vere eit svar på ein søknad om ervervsløyve dei aldri har motteke?

Begrunnelse

25. mai stilte eg skriftleg spørsmål til Fiskeriministeren om kvifor Fiskeridepartementet ikkje har svart på ankesak om merkeregistrering for fartøyet Vikholmen. 30. mai svarte statsråden at departementet gjorde endeleg vedtak i saka 21. september 2000. Det går fram av det vedlagde svaret at departementet ikkje har svart på søknaden om merkeregistrering, men i staden har handla som om saka gjaldt krav om ervervsløyve. Eg finn det oppsiktsvekkjande at departementet på denne måten let saka endre karakter frå å vere ei ankesak over eit tidlegare vedtak om merkeregistrering etter lov av 5/12 1917 til å bli ein søknad om ervervsløyve etter Lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999.
Departementet skriv i avgjerda at reglane i deltakarlova vil komme til anvending i denne saka. Dette er vondt å forstå all den tid deltakarlova ikkje trådte i kraft før 1/1 2000. Spørsmålet som låg til ankehandsaming i departementet var ikkje ein søknad om ervervsløyve, men om den opphavlege sakshandsaminga av fiskerirettleiaren i vedkommande distrikt skjedde i tråd med Lov om merkeregistrering av 5. desember 1917, som var den loven som gjaldt på den tida. Korleis departementet kan oppretthalde eit vedtak om å nekte merkeregistrering ved å avslå ein søknad om ervervsløyve dei aldri har fått krevjar ei forklaring.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Jeg forstår Dem slik at De vil ha svar på hvorfor departementet behandler en søknad om å få tillatelse til å stå i merkeregisteret for fiskefartøyer som en sak om ervervstillatelse.

Det går muligens ikke tilstrekkelig klart frem av departementets vedtak av 21 september 2000 at §§ 1 og 2 i lov av 5 desember 1917 om registrering og merking av fiskefartøy, ved vedtagelsen av deltagerloven 26 mars 1999, ble opphevet. Spørsmål om registrering av fiskefartøyer reguleres derfor delvis i deltagerloven i dag. Selv om søknaden ble sendt før endringene ble vedtatt må saken nå vurderes etter gjeldende regelverk.

Som det fremgår av departementets vedtak er de aktuelle bestemmelsene deltagerloven §§ 22, 4, 3 og 6.

Etter deltagerloven § 22 skal fartøy som det er gitt ervervstillatelse for etter § 4, føres inn i merkeregisteret. Registrering i merkeregisteret kan imidlertid ikke foretas før det foreligger ervervstillatelse. I deltagerloven § 4 heter det at ervervstillatelse gis til fartøyets eier for et bestemt fartøy. Samtidig slås det fast at et fartøy ikke kan nyttes til ervervsmessig fiske uten at det er gitt ervervstillatelse. Ervervstillatelse gis den som har drevet ervervsmessig fiske de tre siste årene, jf deltagerloven § 6. Ervervsmessig fiske er det når vedkommende yrkesutøver har fiske som levevei alene eller sammen med annen næring, jf lovens § 3. I Ot prp nr 67 (1997-98) om forslag til deltagerlov sies det mht hva som er ervervsmessig, at det i utgangspunktet bør være sammenfallende med vilkårene for å bli ført på blad A i fiskermanntallet. Manntallsbestemmelsenes innhold vil kunne være et moment ved tolkningen av om det foreligger ervervsmessig fiske.

Som De ser er det å føre et fartøy i merkeregisteret for fiskefartøyer også avhengig av annet regelverk.

Det er altså avgjørende for om en kan registrere et fartøy i merkeregisteret for fiskefartøy, at eieren kan gis ervervstillatelse for dette fartøyet. For at vedkommende skal kunne få ervervstillatelse må vedkommende drive ervervsmessig fiske som vil si at vedkommende må fylle vilkårene for å bli manntallsført enten på fiskermanntallets blad A eller B. At Midtbø ikke ønsker å bli manntallsført, er irrelevant så lenge han søker om å merkeregistrere båten. Derfor har fiskerimyndighetene likevel vurdert om han fyller kravene til å bli manntallsført. Det har Fiskeridirektoratet og deretter Fiskeridepartementet i klageomgangen avgjort at Midtbø ikke gjør.

Vedlagt følger de aktuelle bestemmelsene for avgjørelsen og kopi av de aktuelle sidene i Ot prp nr 67 (1997-98).

Jeg håper at dette svaret er klargjørende for Dem.Vedlegg til svar:

Ot.prp. nr. 67 (1997-1998)