Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:513 (2000-2001)
Innlevert: 28.06.2001
Sendt: 29.06.2001
Besvart: 06.07.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Forsvaret er en meget stor eiendomsbesitter i Fredrikstad, nå når Garnisonen nedlegges blir store bygningsmasser stående tomme.
Hva har statsråden tilrettelagt av planer for fremtidig sikring av bruk og vedlikehold, slik at Østre Fredrikstad fortsatt blir et attraktivt lokalmiljø?

Begrunnelse

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Det vises til ovenfor refererte brev fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Odd Holten vedrørende Østre Fredrikstad.

Som en følge av Stortingets behandling av Innst. S. nr. 342 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000-2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, vil Østfold regiment i Fredrikstad bli nedlagt så snart som mulig og senest innen 31. desember 2002.

I Fredrikstad, og flere andre steder, eier Forsvaret en rekke bygg og anlegg som ikke lenger dekker et behov i det framtidige Forsvaret, men som har historisk eller kulturell betydning. Det legges derfor opp til at disse fortsatt vil forbli i statlig eie. Forsvarsdepartementet vil i tråd med Stortingets føringer, bl.a. ved Innst. S. nr. 314 (2000-2001), jf. Dokument nr. 8:52 (2000-2001) Om opprettelse av et fond for bevaring av festninger og andre militærhistoriske bygninger, sette i gang et arbeid for å finne en egnet forvaltningsordning for disse. Dette arbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med andre departementer som har tilsvarende ansvar i sivil sektor. Inntil dette er nærmere avklart vil Forsvarets eiendommer i Fredrikstad bli forvaltet og vedlikeholdt av Forsvaret.

Forsvarets eiendomsmasse i Fredrikstad, i og utenom Gamlebyen, omfatter også bygninger som neppe er av historisk interesse og derfor kan avhendes ved salg. Innenfor festningsvollene er det allerede en rekke eiendommer som er i privat eie, og det kan ligge til rette for at enkelte av de fredede eller verneverdige bygninger kan avhendes med de påheftete klausuler, som sikrer bevaring.

Hovedsaken er at, spesielt Gamlebyen, får beholde sitt særpreg som en godt bevart festningsby, slik den framstår i dag. Med denne unike historiske rammen vil lokalmiljøet forhåpentligvis fortsatt ha gode betingelser.

Konkrete planer for hva de ulike bygninger skal brukes til i framtiden er foreløpig ikke utarbeidet. Vi vil nå legge vekt på å gjennomføre en prosess for å få utarbeidet slike snarest mulig, i samarbeid med berørte og interesserte instanser.