Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:514 (2000-2001)
Innlevert: 28.06.2001
Sendt: 29.06.2001
Besvart: 10.07.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Østfoldpakken fase 1 - inneholder gradvis utbygging av E6 og E18 gjennom Østfold, samt tunnelløsning for NSB gjennom Moss.
Hva kan statsråden gjøre for å få satt fortgang i plan- og utredningsarbeidet som knytter alt. 2B gjennom Moss til dagens jernbanetrasé?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Jeg viser til behandling av St.meld. nr. 46 (1999-2000) / Innst. S. nr. 119 (2000-2001) Nasjonal transportplan 2002-2011. I henhold til planen vil utbyggingen av dobbeltsporet gjennom Moss ikke starte opp før etter 2005.

I dag foreligger det to alternativer for videre trasé, og Jernbaneverket har ikke tatt stilling til hvilket alternativ det går for. For å kunne ta en slik beslutning er det nødvendig å ferdigstille konsekvensutredningen. Dette krever bl.a. en grunnundersøkelse av tunnelalternativet.

Årsaken til at plan- og utredningsarbeidet er stanset, skyldes først og fremst at Jernbaneverket innenfor sine budsjettrammer prioriterer tiltak som ligger innenfor den første 4-årsperioden. Rygge kommune har et tidligere vedtak på at de ønsker tunnelalternativet. I kommunedelplan Rygge Nordvest er eksisterende trasé samt tunnelalternativet gjennom Carlberget (alt. 2B) inntegnet. Førstnevnte ivaretar så langt arealbehov for ny daglinje. Sistnevnte er kun tegnet inn som en illustrasjon. Planen har vært ute på 3. gangs høring og er ferdigbehandlet i Rygge, men er ikke rettskraftig pga. innsigelse fra fylkeskonservatoren i Østfold. Innsigelsen forventes avklart i løpet av 2001.

Jeg slutter meg til Jernbaneverkets prioritering av planoppgavene, men legger samtidig til grunn at de nødvendige planavklaringene for nytt dobbeltspor gjennom Moss foreligger i god tid før prosjektet skal gjennomføres.