Skriftlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:515 (2000-2001)
Innlevert: 29.06.2001
Sendt: 29.06.2001
Besvart: 04.07.2001 av justisminister Hanne Harlem

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I St.meld. nr. 51 (2000-2001) Helikoper i politiet vurderer departementet å leie helikoptere ved fire baser i landet.
Vil statsråden foreslå å lokalisere en av basene til Tromsø?

Begrunnelse

Jeg viser til St.meld. nr. 51 og forutsetter at én av de fire helikopterbasene som er vurdert skal legges til Nord-Norge. Landsdelen med sin enorme geografiske utstrekning vil ha meget stor nytte av et politihelikopter.
Jeg tillater meg å be om at politihelikopteret blir lagt til Tromsø. Dette ut i fra følgende argumenter:

- Troms politidistrikt har status som stort politidistrikt, og har dermed bistandsansvar overfor de andre politidistriktene.
- Troms politidistrikt har tidligere vært Landsdelspolitikammer for Nord-Norge, og dermed vil det også være naturlig at koordineringsansvaret for helikoptertjenesten blir lagt til politimesteren i Troms.
- Troms politidistrikt (Tromsø) vil i meget nær fremtid bygge ny operasjonssentral, med nye tekniske løsninger som gjør det mulig med koordinering/styring av helikoptertjenesten operativt. Helikopteret kan bl.a. utstyres med GPS, som gjør bruk av elektroniske kartverk på operasjonssentralen veldig nyttig i koordinering mellom politihelikopter og bilpatruljer på de aktuelle oppdragene.
- Firmaet AS Lufttransport er lokalisert i Tromsø. Dette firmaet var med i politiets helikopterprosjekt i Oslo 1997-1999 i samarbeid med Landsdelspolitikammeret for Østlandet, og har derved nødvendig kompetanse om politiets behov/ønsker på dette fagfeltet.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Det foreslås i stortingsmeldingen at det etableres en løsning som baserer seg på en formalisert leieavtale med ett eller flere selskaper og eventuelle samarbeidsordninger med andre offentlige aktører som benytter helikopter. Forslaget er begrunnet med at denne løsningen gir et tilbud til et større geografisk område for en kostnad som vil være lavere enn om man etablerte en egen helikoptertjeneste, som ut fra blant annet kostnadene vil måtte begrenses til ett helikopter lokalisert på Østlandet. En slik løsning vil dessuten gi større grad av fleksibilitet.

Stortingsmeldingen ble oversendt Stortinget 08.06.2001. Etter min mening vil enkelte spørsmål, blant annet om hvor helikopterne skal operere fra, måtte avgjøres i lys av så vel Stortingets behandling av saken som politifaglige vurderinger. Det skal dessuten fremforhandles avtaler med ett eller flere helikopterselskaper hvor lokaliseringen av helikopteret vil inngå. Ut fra dette, vil det ikke være riktig av meg på det nåværende tidspunkt å gi uttrykk for konkret lokalisering, men jeg vil likevel understreke viktigheten av at også politiet i Nord-Norge omfattes av den foreslåtte ordningen.

Under forutsetning av Stortingets tilslutning til forslaget, vil arbeidet med iverksettelsen starte umiddelbart etter Stortingets behandling av saken.