Skriftlig spørsmål fra Åse Wisløff Nilssen (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:517 (2000-2001)
Innlevert: 29.06.2001
Sendt: 29.06.2001
Besvart: 06.07.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Åse Wisløff Nilssen (KrF)

Spørsmål

Åse Wisløff Nilssen (KrF): Divisjonsmusikken i Halden foreslås avviklet/overført som et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet/Forsvaret/Fylket og kommunen i Østfold.
Hva vil statsråden gjøre for å iverksette stortingsflertallets vilje om en framtidig sikring av denne kulturinstitusjonen i Østfold?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Det vises til spørsmål fra stortingsrepresentant Åse Wisløff Nilssen om hva jeg vil gjøre for å ivareta stortingsflertallets vilje om å sikre framtidig virksomhet ved denne kulturinstitusjonen i Østfold.

Stortinget fattet under behandlingen av Innst. S. nr. 342, jf.St.prp. nr. 45 (2000 -2001), to vedtak relatert til Forsvarets musikk. Det ene vedtaket innebærer at Forsvarets musikk i framtiden skal organiseres med en struktur på fem korps og at distriktsmusikkorpsene i Halden og Kristiansand legges ned. I det andre vedtaket ber Stortinget regjeringen vurdere om de to nevnte korpsene skal overflyttes til Kulturdepartementet og drives videre i samarbeid med aktuelle fylkeskommuner og kommuner.

Både korpset i Halden og korpset i Kristiansand vil bli videreført inntil nærmere avklaring foreligger. Inntil videre skal det imidlertid ikke foretas investeringer forbundet med de to korpsene i Halden og Kristiansand. Det vil også bli iverksatt midlertidig ansettelsesstopp ved alle Forsvarets musikkorps inntil en endelig avklaring foreligger. En tallmessig styrking av de fem øvrige musikkorpsene, som jeg signaliserte i St.prp. nr. 45, vil ikke bli foretatt før etter en eventuell nedleggelse.

Jeg vil så snart praktisk mulig ta initiativ til det utredningsarbeidet Stortinget har forutsatt og som involverer flere departementer, fylkeskommuner og kommuner. Dette utredningsarbeidet skal være sluttført i løpet av 2002.

Jeg vil sørge for at regjeringen på egnet måte kommer tilbake til Stortinget med resultatet av disse vurderingene.