Skriftlig spørsmål fra May Britt Vihovde (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:518 (2000-2001)
Innlevert: 29.06.2001
Sendt: 29.06.2001
Besvart: 05.07.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): Vil statsråden sørge for at studentsamskipnaden i Bergen og andre studentsamskipnader snarest får svar på sine søknader om midler til nye studentboliger, slik at byggingen av svært tiltrengte boliger kan komme i gang omgående?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2001 sluttet Stortinget seg til målsettingen om at 1000 nye studentboliger skulle bygges i år, og midlene til formålet ble vesentlig økt.
Departementets søknadsfrist for midler gikk ut 20. januar. Studentsamskipnaden i Bergen er blant flere søkere til midlene, men har ikke fått svar per 28. juni. Departementet har gjentatte ganger gitt uttrykk for at fordelingen av midlene er en prioritert oppgave, uten at noen av søkerne til nå har merket noe til dette.
Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har tre gode byggeprosjekter som totalt vil gi 301 nye boenheter. SiB har lenge ventet på svar fra departementet, slik at bygging av ett eller eller flere av disse studentboligprosjektene kan sette i gang.
Studensamskipnaden i Bergen har dårligst dekningsgrad i landet. Det er derfor all grunn til å understreke at Bergen har et stort behov for flere studentboliger.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Behandlingen av søknadene om tilsagn for bygging av studentboliger har tatt noe tid. Behovet for studentboliger er stort mange steder i landet, og det er viktig å foreta en grundig vurdering av søknadene for å finne en god fordeling av tilsagnene. Studentsamskipnadene vil bli orientert om fordelingen for 2001 i løpet av nærmeste framtid.