Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:519 (2000-2001)
Innlevert: 29.06.2001
Sendt: 29.06.2001
Besvart: 06.07.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Vil statsråden sørge for konkurransevilkår som gjer det mogeleg med ein reell konkurranse om levering av kraftfôr til bøndene på Nordvestlandet?

Begrunnelse

Etter Felleskjøpet sitt oppkjøp av Stormøllen er det i ferd med å bli monopol på levering av kraftfôr på heile Nordvestlandet.
Staten betalar eit betydeleg frakttilskot for transport av korn på Austlandet inn til produksjonsanlegg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal (mellomfrakttilskot), men ingenting i frakttilskot til andre produsentar av kraftfòr som i dag har ein marknad på Nordvestlandet, eksempelvis Ottadalen Mølle i Lom.
Det vil vere svært positivt for gardbrukarane på Nordvestlandet at det er reell konkurranse på mest mogeleg like vilkår om leveransar av kraftfõr. Slik dagens system fungerer, er ikkje desse vilkåra til stades.
Det er nedfelt i forskriftene til mellomfraktordninga at korn som blir frakta frå overskotsområda til anlegg i underskotsområda skal ha mellomfrakttilskot anten frakta foregår med båt rundt kysten eller direkte landevegs. Dersom bedrifter kan få utbetalt same mellomfrakttilskot for kornet nytta i kraftfôr levert på Nordvestlandet som det kostar staten å frakte korn til produksjonsanlegga i desse områda, vil andre bedrifter kunne konkurrere på like vilkår med Felleskjøpet. Ein slik dispensasjon frå forskriftene kan gis av departementet
Dette vil gi konkurransevilkår som gjer det mogeleg å få ein reell konkurranse mellom ulike produsentar, noko som vil tene bøndene sine interesser og betre økonomien i Vestlandsjordbruket.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Frakttilskuddene for korn skal utjevne for råvarepriser til kraftfôr- og matmelindustrien. På grunn av transportavstand innebærer dette at områder med underskudd av korn får mer i fraktstøtte enn områder med overskudd. Landet er delt inn i et overskudds- og et underskuddsområde, og i frakttilskuddene defineres de 7 østlandsfylkene som overskuddsområde for korn, mens resten av landet er definert som underskuddsområde.

Norgesfôr Ottadalen tilhører overskuddsområdet for korn og konkurrerer i Gudbrandsdalen med andre aktører i overskuddsområdet. Konkurransevilkårne i dette området er ifølge aktørene ganske like. Norgesfôr Ottadalen ønsker imidlertid å ekspandere og utvide sitt marked til Vestlandet, begrunnet ut i fra ønsket fra husdyrbrukerne om alternativ leverandør av kraftfôr. Frakttilskuddene slik de er utformet i dag tar i liten grad hensyn til en situasjon hvor aktører i overskuddsområdet ønsker å konkurrere med kraftfôrprodusenter i underskuddsområdet.

Anleggene i Florø og Vestnes er avhengig av tilførte råvarer og mottar dermed betydelige frakttilskudd. Norgesfôr Ottadalen får ikke tilsvarende frakttilskudd for levering av kraftfôr på Vestlandet. Grunnen er at frakttilskudd som utbetales til Norgesfôr Ottadalen er dimensjonert for å gjøre anlegget konkurransedyktig på Østlandet innen overskuddsområdet.

En målsetting er at frakttilskuddene, gitt anleggsstrukturen, samlet skal bidra til et mest mulig effektivt fraktsystem. SLF utbetaler derfor ikke frakttilskudd for frakt av kraftfôr tilbake til overskuddsområdet. Produksjonsanleggene på Vestnes og Florø får for eksempel ikke frakttilskudd for kraftfôr solgt i Norgesfôr Ottadalens nærområde, og er dermed ikke konkurransedyktige der.

Frakttilskuddene tar hensyn til å opprettholde strukturen i norsk kraftfôrproduksjon med fordeling av anlegg over hele landet. Dersom Norgesfôr Ottadalen ved hjelp av frakttilskudd gis anledning til å konkurrere på Vestlandet, vil liknende vurderinger måtte tas for andre anlegg. En slik tilpasning kan få store konsekvenser for norsk kraftfôrproduksjon, og dens lokalisering.

På denne bakgrunn mener Landbruksdepartementet det ikke bør gjøres endringer i den retning som foreslås i brev av 29.06.01.