Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:520 (2000-2001)
Innlevert: 29.06.2001
Sendt: 29.06.2001
Besvart: 05.07.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Stortinget har ved flere anledninger understreket at rådgivningstjenesten i skolen er viktig og trenger ytterligere styrking. Dette gjelder både ungdomstrinnet og videregående opplæring.
Hvilke tiltak er satt i gang for å bedre dette, og hva vil være den videre oppfølging av dette?

Begrunnelse

Stortinget behandlet St.meld. nr. 32 (1998-1999) om videregående opplæring i oktober 1999 og gjorde følgende vedtak: "Stortinget ber Regjeringen arbeide videre med styrking av rådgivningstjenesten og ber om snarlige framlegg til vedtak." Dette vedtaket var begrunnet i behovet for å styrke utdannings- og yrkesveiledningen i skolen. Det er flere avklaringer som er sentrale i forhold til rådgivningstjenesten, blant annet: Rådgiverstillingen må normeres, det må stilles kompetansekrav og det må ligge til grunn en klar arbeidsbeskrivelse. I tillegg kommer klargjøring av formell plassering, ressurstildeling, avklaring av samarbeidspartnere. internasjonalisering, hospiteringsordninger og læreplanenes funksjon.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er opptatt av å bedre rådgivningstjenesten i skolen. Det er et sterkt behov for veiledning i skolen om utdannings- og yrkesvalg. Mangelfull eller dårlig utdannings- og yrkesveiledning koster den enkelte ungdom og samfunnet store utgifter i form av feilvalg, mistrivsel, omvalg etc. Det er også stort behov, både i grunnskole og videregående opplæring, for rådgivning innenfor det sosialpedagogiske arbeidet. Likeledes aktualiserer kompetansereformen behovet for slik veiledning også for voksne.

Når det gjelder tiltak som er iverksatt for å styrke rådgivningstjenesten, kan jeg nevne følgende:

Lønns- og tilsettingsforhold

For å sikre en god rådgivningstjeneste er lønns- og tilsettingsforholdene for rådgiverne bedret. Rådgivere tilsatt etter 01.09.99 tilsettes i stillingskode1402 Rådgiver og innplasseres i et lønnsspenn (34-57). Dette innebærer at de ikke følger lærerstigene og at deres lønnstillegg gis i sentrale eller lokale lønnsoppgjør. Dette betyr at det nå er lettere for arbeidsgiver å heve lønnen for rådgiverne, uten at det får konsekvenser for alle lærere. Videre vil dette kunne få konsekvenser for rekruttering av kvalifiserte rådgivere og at de blir lengre i rådgiverstillingen.

Prosjekt Delt rådgivningstjeneste

Departementet har, på bakgrunn av St.meld. nr. 32 (1998-1999) om videregående opplæring og komiteens merknader i Innst. S. nr. 246 (1998-1999), igangsatt prosjekt Delt rådgivningstjeneste. Prosjektet skal foregå i perioden 2001 til 2003 i Oslo, Akershus, Oppland og Rogaland, og vil bli evaluert av SINTEF Teknologiledelse IFIM, både underveis og ved prosjektets avslutning.

YOU - nettsted for yrkes- og utdanningsinformasjon for elever i grunnskolen og videregående opplæring. Nettstedet skal bidra til at ungdom kan foreta yrkes- og utdanningsvalg, og til å finne ut hvor valget kan oppfylles innenfor og utenfor eget fylke, både når det gjelder utdanning og arbeidsplass. Læringssenteret har et hovedansvar for YOU, men samarbeider med Aetat, fylkeskommunene og partene i arbeidslivet om kvalitetssikring og oppdatering.

Ungdom i valg. Utdannings- og yrkesveiledning.KUF fikk i 1998 utarbeidet et veiledningshefte for skolens arbeid med utdannings- og yrkesveiledning for 8., 9. og 10. skoleår i grunnskolen og på grunnkurs og videregående kurs 1 i videregående opplæring. Samtidig ble det også utarbeidet et hefte beregnet på elever og lærlinger; Det store valget. Om å velge utdanning og yrke og å skaffe seg læreplass eller arbeid.

Permisjons- og hospiteringsordninger. I Skolepakka for grunnskolen er det en statlig satsing på bl.a. kompetanseutvikling gjennom permisjons- og hospiteringsordninger. Lærere som har rådgivningsoppgaver er spesielt nevnt som en aktuell målgruppe for hospiteringsordningen. Dessverre er det få skoler som har benyttet seg av denne muligheten. Læringssenteret vil derfor ta initiativ for å gjøre dette tilbudet bedre kjent.

I forbindelse med omorganiseringen av departementet og etableringen av Læringssenteret, har Læringssenteret fått ansvar for å følge og vurdere utviklingen i rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet og i videregående opplæring, og vurdere behov for kompetanseutvikling, utviklingsarbeid og forsøk og eventuelle andre styrkingstiltak. Læringssenteret har nå (07.06.01) gjennomført et idéseminar med aktuelle samarbeidspartnere og aktører om styrking av utdannings- og yrkesveiledning.

Behov for ytterligere styrkingstiltak for rådgivningstjenesten vil jeg vurdere nærmere i samråd med Læringssenteret og Arbeids- og administrasjonsdepartementet.