Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:524 (2000-2001)
Innlevert: 29.06.2001
Sendt: 02.07.2001
Besvart: 09.07.2001 av helseminister Tore Tønne

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Kva er grunngjevinga for at helseministeren finn å kunna godta reduksjon i drifta ved Radiumhospitalet inneverande år?

Begrunnelse

Eg viser til at det no er kjent at Radiumhospitalet har skissert eit større meirbehov for midlar enn det Regjeringa føreslo og fekk vedteke i Stortinget i samband med RNB. Eg viser også til det breie engasjementet som er i Stortinget for ei styrka kreftomsorg og den oppdatering av situasjonen som Stortinget til ei kvar tid skal ha som grunnlag for sine vedtak.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Jeg viser først til mitt svar til Senterpartiets Stortingsgruppe av 21. juni d.å. hvor jeg uttalte:

"Det er i Revidert nasjonalbudsjett foreslått en tilleggsbevilgning på totalt 65,3 mill. kroner til DNR, hvorav 14 mill. kroner til styrking av driften. Forslaget er fremmet for å kompensere for merutgifter DNR ikke rår over og som ikke var kjent da budsjettet for 2001 ble vedtatt. Jeg er kjent med at DNRs skisserte merbehov avviker fra foreslåtte bevilgninger i RNB. Innspill fra DNR om økt basistilskudd, etterslep av bygningsmessig vedlikehold og tilskudd til nødvendig investering er imidlertid av en slik karakter at jeg mener sakene ikke hører hjemme i RNB, men der de generelle rammebetingelser legges for et nytt år."

Jeg er klar over at Det Norske Radiumhospital har en stram driftsituasjon. Dette er understreket i brev som jeg den 27. juni mottok fra styret der de understreker alvoret i situasjonen. I konklusjonen uttales det blant annet "Styret ser svært alvorlig på den situasjonen som er i ferd med å utvikle seg ved Radiumhospitalet og forventer nå at Statsråden fremmer forslag om et akseptabelt budsjettnivå for 2002, eller gjør det klart for Radiumhospitalet og Stortinget at institusjonen skal bygges ned og gir instrukser om hvordan dette skal gjøres".

Det utgangspunkt som er opplyst er således at det ikke er lagt opp til redusert drift i 2001, men det understrekes altså at den stramme budsjettsituasjonen i 2001 gir en viktig premiss for ressursproblematikken inn mot 2002.

Jeg viser også til at Regjeringen under kap. 731 post 50 i Revidert nasjonalbudsjett under omtale av omlegging av gjestepasientoppgjøret blant annet uttaler: "Det presiseres at intensjonen om opprettholdelse av aktivitetsnivået ved DNR ligger fast. Departementet vil derfor komme tilbake til Stortinget, dersom resultatet av omleggingen vil gi større økonomiske konsekvenser for statssykehusene enn det som nå legges til grunn."

Radiumhospitalet har svært viktige oppgaver og spiller en viktig rolle i spesialisthelsetjenesten. Jeg er i aktiv dialog med styret når det gjelder de ressursutfordringer sykehuset står overfor.