Skriftlig spørsmål fra Lars Rise (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:529 (2000-2001)
Innlevert: 29.06.2001
Sendt: 02.07.2001
Besvart: 06.07.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Det vises til utenriksministerens svar på undertegnedes spørsmål i ordinær spørretime 23. mai 2001 om hva Norge kan gjøre for opposisjonelle religiøse ledere som buddhistmunken Thich Quang Do og den katolske presten Nguyen Van Ly i Vietnam. Utenriksministeren ga uttrykk for at han vil vurdere tiltak som kan iverksettes for å protestere overfor vietnamesiske myndigheter.
Hva har denne vurderingen ført til?

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: I mitt svar i spørretimen 23. mai uttalte jeg at en fra norsk side ville vurdere på hvilken måte situasjonen for Ngyen Van Ly og Thich Quang Do kan tas opp. Jeg ga samtidig uttrykk for at det mest hensiktsmessige er å ta opp slike enkeltsaker med vietnamesiske myndigheter i en bredere sammenheng. Nær kontakt ville også bli holdt med "likesinnede" land i den videre oppfølgingen av saken.

Utenriksdepartementet følger utviklingen for de religiøse lederne i Vietnam nøye og mottar fortløpende informasjon. Regjeringen er bekymret over situasjonen for flere av de religiøse lederne, men står fast ved at det mest hensiktsmessige er å ta opp disse sakene i en bredere sammenheng. Bakgrunnen for dette er at en slik tilnærmingsmåte vil gi bedre muligheter for videre fremstøt for å bedre menneskerettighetssituasjonen i Vietnam.

Som tidligere nevnt har vietnamesiske myndigheter vært svært tilbakeholdne med å diskutere menneskerettighetsspørsmål. Likevel må fremme av respekt for, og økt etterlevelse av, internasjonalt anerkjente menneskerettighetsnormer stå sentralt i dialogen mellom Norge og Vietnam. Dette er noe vi følger opp også i utviklingssamarbeidet.

Norge finansierer prosjekter i Vietnam som fokuserer på demokratiutvikling og menneskerettigheter. Regjeringen har også fulgt opp en invitasjon fra tidligere statsminister Bondevik om et besøk av en vietnamesisk delegasjon til Norge for å studere det norske rettssystemet. Besøket finner trolig sted i november i år og mennskerettighetsspørsmål vil naturlig inngå i programmet.

Tros- og religionsfrihetsspørsmål inngår i vårt menneskerettighetsarbeid overfor Vietnam. Dette arbeidet vil bli videreført i vår løpende kontakt med vietnamesiske myndigheter.