Skriftlig spørsmål fra Lars Rise (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:530 (2000-2001)
Innlevert: 29.06.2001
Sendt: 02.07.2001
Besvart: 06.07.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Er samferdselsministeren villig til å medvirke til at det kan stilles en statlig garanti på 300 mill. kroner til Oslo Sporveier, og hvilke andre tiltak kan iverksettes for å styrke kollektivtilbudet i hovedstaden?

Begrunnelse

Det er stort behov for opprusting av kollektivtilbudet i landets hovedstad. Et bedre tilbud kan sikres, blant annet ved at det kan sikres høy kvalitet og standard på vognsettene og at slike nødvendige investeringer ikke svekker Oslo Sporveiers økonomi slik at det går ut over billettpriser og rutetilbud.
Oslo Sporveier står foran betydelige investeringer i nytt materiell, men mangler finansiell styrke til å bestille et tilstrekkelig antall nye vognsett for å oppnå en betydelig rabatt. Dersom mangler på midler gjør at selskapet må bestille et mindre antall vognsett, vil tapet være betydelig. Det er derfor behov for at det stilles en statlig garanti på minimum 300 mill. kroner så snart som mulig.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Beslutningsansvaret for utforming og finansiering av et effektivt og attraktivt kollektivtilbud i byområdene ligger hos lokale myndigheter og virksomheter. Utbygging og drift av lokal kollektivtransport er med unntak av jernbane, et fylkeskommunalt ansvar. Tilskuddene dekkes av de frie inntektene til fylkeskommunene. Disse består av to hovedelementer, rammetilskudd og skatteinntekter. Til sammen gir disse fylkeskommunene muligheter for å prioritere tiltak for kollektivtransporten, herunder finansiering av nytt vognmateriell.

Statlig inngripen i lokale beslutningsprosesser er ikke aktuell politikk. Det er etter min oppfatning lite aktuelt å vurdere spørsmål om statlige garantier til de enkelte lokale trafikkselskap til for eksempel innkjøp av vogner.

Derimot er staten åpen for i samarbeide med lokale myndigheter å vurdere rammebetingelsene for utformingen av kollektivtilbudet, herunder organisering. Det vises i denne forbindelse til behandlingen av Innst. S. nr. 119 (2000-2001), jf. St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011, der stortinget vedtok at det i tilknytning til statsbudsjettet for 2002 skal redegjøres for hvordan kollektivtransportens andel av den totale transporten skal økes. Jeg vil derfor komme nærmere tilbake til slike spørsmål i budsjettpreposisjonen for 2002.