Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:30 (1997-98)
Innlevert: 10.12.1997
Sendt: 10.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av finansminister Gudmund Restad

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Jeg tillater meg å be departementet redegjøre for hvilket materiale det bygges på når representanter for regjeringen i forbindelse med lønnsoppgjøret i 1998 uttaler seg generelt om utvikling og nivå m h t lederlønninger i Norge.
I forbindelse med bl.a. planene om å innføre moms på tjenester har representanter for regjeringen uttalt at kurtasjen på meglertjenester ligger høyere i Norge enn i andre land. Hvilket materiale bygger disse uttalelsene på?"

Begrunnelse

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: I den strategien Sysselsettingsutvalget trakk opp var det sentralt at alle grupper viser moderasjon. Næringslivsledere har et særskilt ansvar i så måte. I denne sammenheng har jeg pekt på at en kraftig økning i lederlønningene er et uheldig signal. Regjeringen legger stor vekt på å videreføre det inntektspolitiske samarbeidet.

I dagspressen har det vært oppslag om kraftig lønnsvekst for lederne i næringslivet. Blant annet er det vist til at toppledere i norske bedrifter har fått en lønnsøkning på i gjennomsnitt 28 pst. siste året ifølge en undersøkelse foretatt av Norsk Institutt for Personalutvikling og Administrasjon.

Den foreliggende statistikken over lønnsutviklingen for ledere i næringslivet er imidlertid mangelfull. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene gir i sine rapporter en oversikt over lønnsutviklingen for ledere (unntatt toppledere) i noen områder. Beregningsutvalget arbeider med sikte på å presentere tall for lederlønnsutviklingen fra 1996 til 1997 i utvalgets rapport i januar 1998. Beregningsutvalget arbeider også med å fremskaffe tall for lønnsutviklingen for toppledere i ulike sektorer.

Det er ikke korrekt at representanter for Regjeringen uten forbehold har uttalt at kurtasjenivået i Norge ligger høyere enn i andre land. Det er imidlertid korrekt at vi stiller oss spørsmål om kurtasjen er for høy, både ut fra hensynet til et velfungerende verdipapirmarked og ut fra hensynet til de inntektspolitiske målene. I diskusjonen om meglerkurtasjene som har fulgt etter børsdirektør Frønsdals uttalelser forrige mandag, har departementet hatt uformell kontakt med aktører i næringen, bl.a. med Norges Fondsmeglerforbund, for å få et bilde av hvordan bransjens folk ser på dette. De faktiske opplysninger som har ligget til grunn for uttalelser fra departementets side, har vært basert på slik kontakt. Departementet har ikke innhentet systematiske opplysninger om dette. Jeg vil for øvrig peke på at en internasjonal sammenligning av kostnadene ved verdipapirhandel vil være beheftet med en del måleproblemer.