Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:532 (2000-2001)
Innlevert: 03.09.2001
Sendt: 04.09.2001
Besvart: 13.09.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): I St.prp. nr. 1 foreslo departementet omorganisering av ligningsforvaltningen etter distriktsmodellen. Etter Skattedirektoratets kriterier skal distriktskontoret lokaliseres til et naturlig sentrum og tyngdepunkt i distriktet der også næringslivet er lokalisert. Infrastrukturen innen distriktet og muligheten for å opprettholde gode fagmiljøer ble også vektlagt.
Hvorfor har statsråden besluttet å legge distriktskontoret til Vinje i strid med Skattedirektoratets kriterier og Stortingets forutsetninger?

Begrunnelse

Skattedirektoratet la i 1999 fram forslag om å organisere ligningsforvaltningen etter den såkalte distriktsmodellen. I distriktsmodellen er det satt opp flere kriterier for etablering av ligningsdistrikter, hvorav to er relevante for plasseringen av distriktskontorene:

- Det er ønskelig å ha distrikter med en relativt tydelig geografisk samhørighet, der det tas hensyn til bl.a. infrastruktur i form av veier og kollektiv kommunikasjon innen distriktet. Distriktskontoret bør lokaliseres til det som er et naturlig sentrum og tyngdepunkt i distriktet, gjerne orientert mot et sted med en naturlig senterfunksjon i distriktet der også næringslivet er lokalisert.

- Det er ønskelig at distriktene skal bli robuste og hensiktsmessige enheter med gode fagmiljøer i mange år framover. Fylkesskattekontoret kan derfor bare unntaksvis etablere distrikter med færre enn 20 årsverk dersom geografiske og kommunikasjonsforhold gjør dette naturlig.

Stortinget sluttet seg til denne modellen i Budsjett-innst. S. nr. 6 (2000-2001). Flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti skrev i innstillingen: "Flertallet vil vektlegge at distriktsmessige hensyn må ivaretas ved omorganiseringa, men mener at nettopp distriktsmodellen kan ivareta at landet er forskjellig geografisk, med varierende næringsstruktur og befolkningstetthet."
Før beslutningen om lokalisering av distriktskontoret i Vest-Telemark til Vinje ble fattet har det vært en omfattende høringsprosess. Styringsgruppen, de ansattes organisasjoner, likningssjefslaget, fylkesskattesjefen og Skattedirektoratet har alle innstilt på Seljord som lokaliseringssted for distriktskontoret. Dette er gjort ut fra faglige vurderinger og ut fra de kriteriene som Skattedirektoratet hadde nedfelt og som Stortinget har gitt sin tilslutning til. Bare enkelte lokale politikere og ansatte ved Vinje ligningskontor Vinje har ment at distriktskontoret burde ligge i Vinje. De har pekt på at Vinje ligger geografisk midt i regionen. På kartet er det riktig, men nord for Vinje ligger Hardangervidda Nasjonalpark uten objekter av interesse for likningskontoret.
De aller fleste som bor nord og vest for Seljord reiser ofte til Seljord, mens det er få som bor sør for Vinje som ofte reiser dit. Trafikkmønsteret og forskjellene i tilgjengelighet går dermed udiskutabelt i Seljords favør. Dette er årsaken til at jeg spør finansministeren hvorfor han i strid med en nesten unison tilråding fra høringsinstansene, Skattedirektoratets kriterier og Stortingets forutsetninger har lagt distriktskontoret til Vinje.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Representanten Foss refererer til St.prp. nr. 1 (2000-2001) for Finansdepartementet, der det ble gitt en grundig omtale av forslaget til omorganisering av likningsforvaltningen. Stortinget sluttet seg til departementets forslag.

Det er korrekt at Skattedirektoratet i sitt utredningsarbeid opererte med kriterier for lokalisering av distriktskontor, noe som ble reflektert i direktoratets innstilling til departementet om den konkrete utforming av den nye likningsforvaltningen. I sin påfølgende vurdering og beslutning la departementet vekt på direktoratets innstilling, men uten å være bundet av direktoratets kriterier.

I behandlingen av denne saken inngikk flere vanskelige valg, både med hensyn til distriktsinndeling og lokalisering av de ulike kontortypene i den nye likningsforvaltningen. Når det gjelder lokaliseringen av distriktskontorene ble det nettopp av distriktsmessige hensyn blant annet valgt å legge enkelte av disse kontorene til såkalt nr. 2 - kommuner i det definerte distriktet.

Vinjes kommunesenter Åmot ligger i sentrum av dette likningsdistriktet, og var ønsket som sete for distriktskontoret også av nabokommunene Tokke og Fyresdal. Befolkningen i Vinje, Tokke og Fyresdal, som utgjør 53 pst. av befolkningen i Vest-Telemark, vil ha kortere reiseavstand til et distriktskontor plassert i Åmot.

I Seljord vil skatteetaten fortsatt være representert med et eget kontor kalt etatskontor, som i hovedsak vil tilsvare dagens likningskontor. Som følge av Seljords betydning som handelssentrum for Vest-Telemark, forutsetter jeg at dette etatskontoret vil ha en viktig funksjon i distriktet med muligheter for faglig spesialisering mv. At likningsforvaltningen i Seljord blir administrativt underlagt distriktskontoret i Vinje er ikke et hinder for dette.