Skriftlig spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:537 (2000-2001)
Innlevert: 06.09.2001
Sendt: 07.09.2001
Besvart: 14.09.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): Norge har tidligere tatt imot flyktninger fra leiren Al-Tash i Irak. Forholdene for flyktningene som etter 20 år fortsatt bor i denne leiren er svært vanskelige. Det er også vanskelige å vende tilbake til Iran for de som ønsker det. I et brev fra KRD utelukkes det ikke at Norge vil ta imot et mindre antall fra Al-Tash.
Vil Norge i 2001 ta imot flyktninger fra Al-Tash, og hvilke forutsetninger må i så fall være tilstede?

Begrunnelse

Etter revolusjonen i Iran i 1979-80 flyktet tusenvis av iranske kurdere til mange de flyktningeleirene rundt om i grenseområdet mellom Iran og Irak.
Al Tash-leiren åpnet i 1982. Fremdeles bor omkring 15 000 flyktninger her under svært vanskelige forhold. For de som ønsker det, er det svært vanskelig å reise tilbake til Iran. En del av de gjenværende flyktningene har fått flyktningestatus av FN.
I et brev fra KRD 21. mars (Ref. 99/4998) redegjør departementet for planene om mottak av kvoteflyktninger i 2001, og skriver at "Dette innebærer at det fra norsk side ikke tas sikte på uttak av iranske flyktninger fra Al-Tashleiren i Irak, men samtidig utelukkes det ikke at et mindre antall flyktninger kan bli tatt ut."
Norge har tidligere tatt imot mange flyktninger fra denne leiren. Flere av disse har slektninger som er igjen i leiren, og for dem er det av stor betydning å få avklart om Norge vil ta i mot flere fra Al-Tash.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er lite sannsynlig at iranske flyktninger fra Al Tash vil bli tatt ut på årets kvote for overføringsflyktninger. Andre iranske flyktninger har et mer umiddelbart beskyttelsesproblem, og de blir prioritert. Årets delkvote på 300 plasser for iranske flyktninger er nå på det nærmeste fylt.

Da departementet gjorde Utlendingsdirektoratet og FNs høykommissær for flyktninger kjent med fordelingen av årets kvote, ble det gjort klart at preferanse skulle gis til uttak fra Tyrkia. Dette har sammenheng med at en stor del av de iranske flyktningene i første omgang kommer til dette landet. Tyrkia har sluttet seg til FNs flyktningkonvensjon av 1951, men opprettholder geografiske begrensninger. Landet mener at det bare er forpliktet til å gi beskyttelse til flyktninger fra Europa. Iranske og andre asiatiske flyktninger som tar kontakt med Høykommissærens representanter får en kortvarig oppholdstillatelse. I denne perioden må UNHCR finne et tredjeland som vil ta imot dem som har et beskyttelsesbehov. Lykkes ikke dette, står flyktningene i fare for å bli deportert til hjemlandet.

Ettersom de iranske flyktningene i Tyrkia har et mer umiddelbart beskyttelsesbehov, mener jeg det er riktig å prioritere disse. Flyktningene som har vært i Al Tash-leiren i Irak siden 1982 har det vanskelig. Det har som kjent, også store deler av den øvrige befolkningen i Irak. De står imidlertid ikke overfor trusler om tilbakesendelse. Deres situasjon kan sies å utgjøre et humanitært problem, men neppe et beskyttelsesproblem.

Utlendingsdirektoratet gjennomførte i juni en uttaksreise til Tyrkia. Det medførte at nesten hele iranerkvoten ble fylt. Det betyr at det ikke kan forventes uttak fra Al Tash i år.