Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:538 (2000-2001)
Innlevert: 07.09.2001
Sendt: 07.09.2001
Besvart: 13.09.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Er det riktig at unge som er under tilsyn av barnevernet, ikke kan få stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning, og hva er i tilfelle begrunnelsen for dette, og kan det vurderes å endre denne praksis?

Begrunnelse

Jeg er blitt kontaktet av en person som rammes av dette. Det oppleves naturlig nok som åpenbart urettferdig, og jeg håper det er mulig å gjøre noe med dette.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Forskriftene om lån og stipend fra Lånekassen til søkere som er under omsorg av barnevernet, er endret fra og med studieåret 2001-2002. Den nye forskriften sier: Søkjar som er forsørgd av barnevernet, kan ikkje få utdanningsstøtte frå Lånekassen.

Endringen kommer som en oppfølging av anbefaling i Aamodt-utvalgets rapport, NOU 1999:33 Nyttige lærepenger. Slik situasjonen har vært tidligere, har elever som er forsørget av barnevernet fått dekket alle utgifter av det kommunale og fylkeskommunale barnevernet, herunder boutgifter, i forbindelse med den daglige omsorgen. Samtidig har alle søkere som barnevernstjenesten har hatt forsørgeransvaret for, og som har bodd utenfor foreldrehjemmet, fått tildelt minstestipend fra Lånekassen. Dette uavhengig av om omsorgen er fratatt foreldrene eller ikke. Hensikten med endringen i utdanningsstøtteforskriften har vært å endre denne dobbeldekningen fra det offentlige.

Jeg har fått en del henvendelser i forbindelse med forskriftsendringen. Av henvendelsene har jeg sett at det særlig er unge som er under barnevernets omsorg, men som må bo på hybel mens de tar videregående opplæring eller bor i internat mens de går på folkehøgskole, som får problemer. De fleste av disse får ikke automatisk dekket sine utgifter fra kommunen.

Hensikten med endringen i utdanningsstøtteforskriften var å endre dobbeldekning fra det offentlige. Det har aldri vært hensikten å gjøre det vanskelig for unge å gjennomføre utdanningen. Derfor vil ungdommer som er under barnevernets omsorg mens de tar utdanning kunne få støtte fra Lånekassen også i 2001-02, når det kan dokumenteres at søkeren bor utenfor fosterhjem eller barnevernsinstitusjon.