Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:539 (2000-2001)
Innlevert: 07.09.2001
Sendt: 10.09.2001
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 21.09.2001 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Det er bred politisk enighet om satsning på effektiv energibruk og utvikling av nye, fornybare energikilder. For å stimulere til en slik utvikling kan det gis investeringstilskudd til fjernvarmeanlegg. Denne ordningen administreres i dag av NVE, men skal fra 1.1.2002 administreres av ENOVA i Trondheim.
Vil miljøvernministeren i forbindelse med omorganiseringen ta initiativ til en gjennomgang av støtteordningene?

Begrunnelse

Mo Fjernvarme AS vurderer for tiden et stort gjenvinningsprosjekt, som skal utnytte spillvarme fra røykgassen til en av de store prosessbedriftene i industriparken. Dette prosjektet innebærer imidlertid så store energimengder at det ikke finnes tilstrekkelig marked for å bruke disse oppvarmningsformål i form av fjernvarme. Energien i røykgassen kan i stedet brukes til produksjon av elektrisk kraft i et termisk kraftverk. Dagens støtteordninger er imidlertid begrenset til å gjelde utnyttelse av spillvarme til oppvarming av bygninger og industriell prosessvarme, og ikke til å produsere elektrisitet. Dette synes som et unødvendig byråkratisk og firkantet regelverk som hindrer realiseringen av fornuftige prosjekter.

Olav Akselsen (A)

Svar

Olav Akselsen: Eit viktig mål med omorganiseringa av arbeidet med omlegging og etablering av Enova er å sikra ei mest mogleg effektiv forvalting av midlane til ei miljøvennleg omlegging av energibruk og energiproduksjon. Stønad skal utløysa dei prosjekta som i størst grad medverkar til å nå måla for energiomlegginga. Det er vidare viktig å sikra at midlane vert forvalta på ein effektiv måte. Arbeidet skal skje i nær kontakt med marknaden, og Enova skal overlata store delar av det praktiske arbeidet til eksterne samarbeidspartnarar.

Departementet skal setja overordna og konkrete resultatmål for forvaltinga av energifondet og vil stilla strenge krav til rapportering av resultat. Sjølve utforminga av tiltak og støtteordningar vil departementet imidlertid overlata til Enova. I den samanheng vil Enova gå gjennom dei ulike støtteordningane, deriblant investeringstilskot til fjernvarme.

Forholda er lagt til rette for at Enova skal bli eit kompetent og resultatretta fagmiljø og eit effektivt verkemiddel for å nå måla i energipolitikken. Enova vil dermed ha dei beste forutsetningar for å velja innretninga på tiltaka og å utarbeida ein strategi for kva slags teknologiar og løysingar ein bør satsa på for å få dei beste resultata.

Når det gjeld Mo Fjernvarme AS vert det vist til at fjernvarmebiten i anlegget er støtta av NVE både i 2000 og 2001 med til saman 1 mill. kroner. Vidare er det slik at elektrisitet produsert i gjenvinningsanlegg er fritatt for elavgift. Dette inneber at Mo Fjernvarme får ei støtte på 10,3 øre/kWh med Regjeringa sitt forslag til elavgift. Vindkraft har til samanlikning ei produksjonsstøtte som tilsvarar halv elavgift per kWh.