Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:542 (2000-2001)
Innlevert: 14.09.2001
Sendt: 14.09.2001
Besvart: 24.09.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus er klar med byggestart for 314 boliger på Lillestrøm. Departementet har fordelt tilskuddsmidlene til studentboliger uten at prosjektet på Åråsen er blitt tilgodesett. OAS har en dekningsgrad på knapt 6 pst.. Det er derfor viktig at prosjektet på Åråsen blir realisert. I Oslo-området har det ofte vært knapphet på arealer som har begrenset antall nye boliger.
Vil statsråden foreslå tilleggsbevilgning for at prosjektet kan få støtte inneværende år?

Begrunnelse

Det er vedtatt at høgskolen i Akershus skal samlokaliseres på Lillestrøm. Det er dessuten gitt signaler om at Regjeringen i statsbudsjettet for neste år vil foreslå samlokalisering i Telenorbygget på Kjeller. Det betyr at skolen på Romerike kan stå ferdig til bruk om få år. Det er viktig at samskipnaden kan tilby studentboliger i nærheten av skolen.
Det er også grunn til å minne om universitetsstudiene på Kjeller som er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter, har et stort antall hovedfagsstudenter knyttet opp til Kjellermiljøet. Mangel på boliger har gjort det vanskelig å rekruttere nok studenter. Økt satsning på realfag og teknologiske fag skal ha prioritet. Mangel på studentboliger bør i denne situasjonen ikke begrense studentopptaket. Flere studentboliger i Oslo-området vil også lette presset på boligmarkedet generelt. Boligprosjektet på Åråsen er derfor viktig både for studenter og andre boligsøkende. Det er vanskelig å forstå at et prosjekt som er klar til realisering skal bli stoppet på grunn av manglende tilskuddsmidler. Denne situasjonen kan unngås om departementet ber Stortinget om en tilleggsbevilgning.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I august ble tilsagnene om statstilskudd til studentboligbygging fordelt for 2001. I alt ble det gitt tilsagn til 911 enheter, den største satsingen noen gang.

I tråd med Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens merknader i Budsjett-innst. S. nr. 12 (1999-2000), ble de store byene prioritert også i fordelingen for 2001. For Oslos vedkommende pekte komiteen særlig på Bjølsen-prosjektet, og jeg har prioritert dette i tilsagnene som gikk til Osloregionen.

I løpet av de to siste årene er det tildelt 869,5 tilsagn til Oslo-regionen. Når disse studentboligene blir ferdigstilte vil det lette trykket i boligmarkedet for studenter. Dette vil komme alle studenter til gode, også høgskolestudentene. Videre minner jeg om at Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) ble tildelt 78 tilsagn i 2000. Det er om lag det samme som Trondheim fikk i år og like mye som Bergen fikk i fjor.

Jeg vil også vise til at Regjeringen har lagt fram en handlingsplan for studentboliger, der vi legger opp til en sterk satsing fram til 2005, slik at dekningsgraden kommer opp mot et akseptabelt nivå. Det gir rom for mange nye prosjekter over hele landet i de kommende årene. OAS vil bli vurdert i forbindelse med fordeling av nye tilsagn etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2002.