Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:545 (2000-2001)
Innlevert: 17.09.2001
Sendt: 18.09.2001
Besvart: 26.09.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Hvorfor er ikke innkjøpet av råvarene til Statens vegvesens egenproduksjon av PE-skumplater og leveranser av PE-skumplater produsert av Statens vegvesen til Statens vegvesens tunnelprosjekter gjenstand for anbud?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Levering av PE-skumplater til bruk i tunneler i Statens vegvesen skjer enten ved kjøp av ferdigplater eller råvarer. Ved kjøp av råvarer sveises platene sammen av vegvesenet selv. Både kjøp av ferdigplater og råvarer skal skje i henhold til gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.

I februar 2001 kunngjorde vegvesenet i åpent EØS-anbud kjøp av PE-skumplater. Her ble det åpnet for levering av ferdigplater, råvarer og en kombinasjon av de to alternativene. Opprinnelig ble det levert 3 anbud. Statens vegvesen valgte imidlertid å forkaste anbudene fordi det var usikkerhet knyttet til framtidige krav om brannhemming av PE-skumplater.

I juni 2001 ble det kunngjort et åpent EØS-anbud for levering av råvarer. Vegdirektoratet har opplyst at det har vært begrenset interesse for levering, og at det ved denne utlysingen kom inn bare ett anbud. Vegvesenet er nå i ferd med å skrive kontrakt med denne anbyderen.

I påvente av avgjørelsen på EØS-anbudet har vegvesenet vært nødt til å foreta to supplerende kjøp av råvarer til egen produksjon. Dette har vært gjort for å unngå stopp i produksjonen på igangværende tunnelanlegg. Det ble sendt ut tilbudsforespørsel til den eneste leverandøren i markedet som har sagt seg villig til å levere råvarer. Vegvesenet opplyser at dette skjedde i henhold til prosedyrene i "Forskrift for kjøp av varer og tjenester til staten", kap. IV (gjaldt fram til 1. juli 2001).

Videre har Statens vegvesens tunnelproduksjon foretatt et direkte kjøp av ferdige plater fra et firma. Vegvesenet opplyser at kjøpet ble foretatt for å vurdere om platene fra firmaet oppfylte en rekke tekniske krav som vegvesenet setter til slike plater. Videre opplyser vegvesenet at kjøpet ble foretatt i henhold til § 31 b i "Forskrifter for kjøp av varer og tjenester til staten".

Som nevnt ovenfor, er kjøpet av råvarer foretatt i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk. Selve sammensveisingen skjer på vegvesenets verksted på Toppe i Hordaland som er et attføringsanlegg der personell med helsemessige problemer er overført til lettere produksjonsoppgaver, og platene leveres til Statens vegvesen tunnelproduksjon. Leveringen av de sammensveisede platene er med andre ord en intern leveranse som ikke omfattes av lov om offentlige anskaffelser.

Det har vært uforholdsmessig høye markedspriser på PE-skumplater, med toppris i 1997. Da Statens vegvesens egenproduksjon startet produksjon av PE-skumplater for vegtunneler høsten 1999, gikk prisene ned med ca. 30 pst. i forhold til prisnivået høsten 1997. Dette har gitt Statens vegvesen betydelige besparelser. Statens vegvesens egenproduksjon jobber aktivt for å redusere innkjøpskostnadene. Valgte innkjøpsstrategi på området vil bidra til dette.

Vegvesenet er som nevnt, nå i ferd med å inngå kontrakt om levering av råvarer. Kontraktstiden er på 6 måneder. Jeg legger til grunn at Statens vegvesen i løpet av denne perioden vurderer om videre kjøp av PE-skumplater fortsatt skal skje som råvarer med sammensveising internt i vegvesenet eller som ferdigplater. Videre legger jeg til grunn at kjøpene blir foretatt i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk.