Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:547 (2000-2001)
Innlevert: 19.09.2001
Sendt: 20.09.2001
Besvart: 26.09.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Som politikere har vi et felles ønske om at innvandrere skal loses inn i det norske samfunn gjennom relevant arbeid. Minerva videregående skole har i over ett år arbeidet for å komme i gang med "Lærerutdanning i yrkesfag for innvandreringeniører". Saken har nå stoppet opp for andre gang på grunn av pengemangel.
Hvilken løsning ser statsråden for å få til dette positive integreringstiltaket?

Begrunnelse

Etter henvendelse fra Minerva videregående skole, og etter klarering fra Arbeidsdirektoratet sentralt ved markedsdirektør Terje Tønnesen, har det i høst vært møte mellom Aetat Intro i Oslo ved avdelingsleder Leif Magne Skjevinger og skolen.
Sammen har de klarert 20 innvandrere, som enten ikke har relevant arbeid i forhold til sin utdanning, eller er helt arbeidsledige, til å gjennomføre denne lærerutdanningen. Alle har utdanning som ingeniør eller sivilingeniør, og denne utdanningen er godkjent i Norge. Felles for dem alle er at de har hatt problemer med å få arbeid som i rimelig grad samsvarer med deres utdanning. Aetat har fulgt dem over tid og kjenner til deres problemer.
Skoleopplegget er også faglig godkjent av Aetat Intro. Kurset vil i hovedsak bestå av pedagogikk, norskopplæring knyttet til fagterminologi og å lære å undervise praktisk i relevante tekniske yrkesfag etter læreplaner for den videregående skolen.
Planen var å starte i høst slik at de kunne gjennomføre 10 uker av utdanningen i høst, og så fortsette fra januar og fram til juli 2002. Det er viktig at de kommer i gang i høst, for ellers blir de ikke ferdig til skolestart august 2002, og det vil vanskeliggjøre deres arbeidsmuligheter. Minerva videregående skole vil ansette en del av dem, og planlegger en pool av faglærere som kan arbeide i flere av de land som Norge har samarbeid med. Med sin flerspråklige bakgrunn vil de være godt egnet for dette. Også andre firma har vist sin interesse for dem.
Aetat Intro i Oslo sier at de ikke har penger til at dette kan komme i gang nå i høst.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Jeg viser til brev av 20. september 2001 hvor du tar opp temaet innvandrere og integrering med bakgrunn i kontakt mellom Aetat Intro og Minerva videregående skole vedrørende lærerutdanning i yrkesfag for ingeniører med innvandrerbakgrunn.

La meg starte med å si at vi deler et felles utgangspunkt: Muligheten til deltakelse i arbeidslivet er svært viktig for alle, uavhengig av bakgrunn. Jeg stiller meg i utgangspunktet positiv til alle kreative forslag for å bistå arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn ut i arbeid.

Når det gjelder den konkrete saken du tar opp i brevet, kan jeg fortelle at Aetat Intro og Minerva videregående skole i løpet av seinsommeren har hatt kontakt om dette "lærerutdanningsprosjektet". Fra Aetat Arbeidsdirektoratet har jeg fått opplyst at Aetat Intro og ledelsen ved skolen har gjennomgått papirene til 30 personer som overfor skolen hadde sagt seg interesserte i et slikt prosjekt. Det viste seg at 20 av disse 30 ble avklart som aktuelle for å gjennomføre eksempelvis denne lærerutdanningen. Av disse 20 var det flere som ikke var registrerte som arbeidssøkere ved Aetat. En var bosatt i Tyskland, de andre bodde rundt omkring i Norge og få var bosatt i Oslo-området. Et par personer var på attføring med til dels "tunge diagnoser", og fire personer hadde ikke passende utdannelse. Ingen hadde dokumenterte gode nok norskkunnskaper. Etter gjennomgangsmøtet med Minerva videregående skole ble konklusjonen at kun åtte av de tredve personene var aktuelle med hensyn til utdannelse, personlige egenskaper og språkferdigheter. Av disse åtte var fire allerede i jobb, og står ikke registrerte som aktive arbeidssøkere.

Du skriver at "skoleopplegget er faglig godkjent av Aetat Intro". Aetat Intro kan imidlertid ikke godkjenne kurs knyttet til lærerutdanning. Aetat Intro samarbeider for øvrig med Minerva om et annet kurs i det inneværende skoleåret, et VKII-kurs for helseservicearbeidere (apotekteknikk-utdannelse), hvor Minerva holder kurset for Aetat.

Avslutningsvis vil jeg opplyse deg om at Aetat på ny vil kontakte Minerva videregående skole for å drøfte hva et videre samarbeid kan bestå i.