Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (Uavh) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:549 (2000-2001)
Innlevert: 21.09.2001
Sendt: 24.09.2001
Besvart: 27.09.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (Uavh): Hvilken politikk vil statsråden føre overfor utviste kurdere fra andre Schengen-land, som ikke tilfredsstiller vilkårene for videre opphold blant annet i Nederland?

Begrunnelse

Siden 20. november 1998 har ingen kurdere fått oppholdstillatelse i Nederland. Nå varsler nederlandske myndigheter at bortimot 8 000 kurdere fra Irak må forlate landet. Noen av kurderne har Norge som et spesielt hovedmål for videre opphold i Europa, grunnet at det er viden kjent at norske ansvarlige myndigheter fører en meget liberal innvandringspolitikk sammenlignet med andre land innenfor Schengen-landene. Likevel påstås det fra UDI sin side ved informasjonssjefen "at Norge fører en asylpolitikk som i hovedsak er lik den Nederland fører". Nederland sender også kurdere direkte tilbake til Irak og de hevder at det ikke er noen sikkerhetsproblemer knyttet til returen. Situasjonen i området har endret seg vesentlig på noen år, slås det fast fra hollandske myndigheter.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil innledningsvis presisere at jeg med kurdere antar at representanten Stang refererer til kurdere fra Nord-Irak.

Kurdere fra Nord-Irak som allerede har søkt om asyl i andre Schengen-land og fått avslag på denne, vil bli behandlet etter gjeldende regelverk og praksis på feltet. Blant annet kan det bli aktuelt å behandle søknader i henhold til Dublin-konvensjonen, som kan innebære at asylsøkeren kan returneres tilbake til landet hvor søknaden først var til behandling.

Den 7. mai 2001 besluttet Utlendingsdirektoratet (UDI) at asylsøkere fra Nord-Irak, som etter individuell vurdering ikke har behov for beskyttelse, skal få avslag på søknad om videre oppholdstillatelse i Norge. Denne beslutningen omfatter både de rundt 2000 irakerne som nå har midlertidig oppholdstillatelse, og nye asylsøkere med tilsvarende bakgrunn. I løpet av det siste året har UDI fått nye opplysninger om at irakere med opphold i Norge har en betydelig reisevirksomhet inn og ut av Irak. Dette bekrefter at frivillig hjemreise er fullt ut mulig. Det forutsettes at irakere som får avslag reiser hjem. Om nødvendig vil norske myndigheter være behjelpelig med å legge praktisk til rette for hjemreise.

Norge og Nederland følger i hovedsak samme praksis ved behandling av søknader om asyl fra Nord-Irak.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at ifølge de opplysninger jeg har mottatt, har Nederland hittil bare lykkes i å returnere et fåtall kurdere til Nord-Irak.