Skriftlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:553 (2000-2001)
Innlevert: 28.09.2001
Sendt: 28.09.2001
Besvart: 04.10.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Vil samferdselsministeren ta et initiativ for å få opparbeidet gang- og sykkelvei samt nødvendige trafikksikkerhetstiltak langs Rv 120 i Rælingen kommune?

Begrunnelse

Trafikken på Rv 120 gjennom Rælingen kommune har økt betydelig etter åpningen av Gardermoen som hovedflyplass. Ikke minst grunnet gjennomgangstrafikk fra Enebakk og Østfold. Utviklingen av Rv 159 som motorvei fra Karihaugen til Lillestrøm har også gjort Rv 120 mer aktuell for trafikk mellom Oslo og områdene langs Øyeren, enn før.
Trafikksituasjonen langs deler av Rv 120, spesielt gjennom Rælingen kommune, er preget av kaos. Foreldre er, med god grunn, redde for sine barn som må benytte denne veien som skolevei.
Rv 120 mangler langsgående gang- og sykkelvei. Det mangler også nødvendige sikrede krysningspunkt. En slik vei må sikres godt særlig ved kryssing av veibanen i forbindelse med kollektivtrafikk m.m.. Forholdene for gående og syklende må løses på en tilfredsstillende måte slik at ulykker kan unngås.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Etter åpningen av ny Rv 159, omkjøringen rundt Strømmen og Lillestrøm, har en vesentlig del av trafikken på lokalvegnettet blitt overført til Rv 120, Nedre Rælingsveg. Dette har ført til en betydelig økt trafikk på nordre del av Rv 120.

I den nordre delen av kommunen er det bygd sammenhengende gang- og sykkelvegnett. Det er behov for å sikre Rv 120 videre sydover med gang- og sykkelveg, planskilt fotgjengerkryssing mv.. I den lokale handlingsplanen for perioden 2002-2011, vedtatt i fylkestinget juni 2001, er bygging av gang- og sykkelveg langs Rv 120 på strekningen Smestad - Kirkebyveien (1,4 km) foreslått prioritert i siste halvdel av 4-årsperioden 2002-2005. Ytterligere to strekninger på til sammen 1,5 km er inne på reservelisten for mulige prosjekter i denne perioden.

Jeg forutsetter at Vegvesenet prioriterer trafikksikkerhetstiltak innenfor de årlige budsjetter og i samsvar med prioriteringene i handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan.

Videre bygging av gang- og sykkelveg langs Rv 120 vil bli fortløpende vurdert og prioritert i tida framover.