Skriftlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:556 (2000-2001)
Innlevert: 28.09.2001
Sendt: 28.09.2001
Besvart: 04.10.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Hva vil kirke-, utdannings- og forskningsministeren foreta seg for å sikre at barn med spesielle behov får de nødvendige hjelpemidler ved oppstart av nytt skoleår, slik at opplæringslovens intensjon om tilrettelagt undervisning for alle barn blir fulgt opp i praksis?

Begrunnelse

Begrunnelse for spørsmålet er blant annet forholdet rundt [Navn fjernet], 8 år, elev ved [Navn fjernet] skole i Ullensaker kommune.
[Navn fjernet] har på grunn av sykdom behov for datamaskiner, både hjemme og på skolen, for å følge undervisningen. Han kan ikke selv formulere bokstaver og tall manuelt med blyant. Den manglende evnen til å skrive gjør gutten fortvilet og lei seg.
Tekniske hjelpemidler tildeles gjennom Hjelpemiddelsentralen, hvor standardformularet som blir brukt, angir en behandlingstid av søknaden til fem måneder. En slik situasjon vil medføre at halve skoleåret passerer, uten at nødvendig skrivetrening kan gjennomføres.
Pedagogisk tilfredsstillende programvare er etter de opplysninger som ligger i saken ikke tilgjengelige. Skal det tekniske hjelpemiddelet fungere, må pedagogisk tilrettelagt programvare tilbys brukeren.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring for barn som er bosatt i kommunen, enten dette er ordinær opplæring eller spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 13-1. Det er også kommunen som har ansvaret for å fatte enkeltvedtak om spesiell tilrettelegging for dem som har behov for det, og det er kommunen som har ansvaret for at vedtak om tilrettelagt opplæring blir oppfylt.

Kommunen har et selvstendig ansvar for å oppfylle rettighetene etter opplæringsloven. Kommunen kan ikke unndra seg sitt ansvar for spesiell tilrettelegging i konkrete tilfeller, selv om det kan være vanskelig å skaffe adekvate læremidler. Det betyr at ved eventuell lang saksbehandlingstid for å få tildelt hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen, må kommunen vurdere andre og midlertidige løsninger for elevene. Kommunen har uansett ansvaret for at spesielt tilrettelagte tilbud blir organisert og gjennomført på en slik måte at det kan gi de berørte elevene et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Når det gjelder utviklingen av pedagogisk programvare er det Læringssenteret som har denne oppgaven. Jeg vil sørge for at de fortsatt følger opp utviklingen av dette for elever med særskilte behov.