Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:3 (2001-2002)
Innlevert: 10.10.2001
Sendt: 11.10.2001
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Kampen mot terrorisme kan bare vinnes gjennom en kombinasjon av diplomatiske, økonomiske og militære virkemidler. Senterpartiet ønsker økt fokus på det langsiktige diplomatiske arbeidet og mener at Norge bør bruke sin plass i Sikkerhetsrådet til å arbeide for at det så raskt som mulig sammenkalles til en spesialsesjon om terrorisme i FNs generalforsamling.
Vil utenriksministeren arbeide for rask avholdelse av en spesialsesjon om terrorisme i FNs generalforsamling?

Begrunnelse

Kampen mot terrorisme kan bare vinnes gjennom en kombinasjon av diplomatiske, økonomiske og militære virkemidler som det er bred internasjonal enighet om. Dette er et langsiktig og krevende arbeid.
I disse dager er hovedfokuset på de militære virkemidlene i kampen mot terrorisme. For å understreke betydningen av det langsiktige diplomatiske arbeidet, bør det raskest mulig sammenkalles til en spesialsesjon om terrorisme i FNs generalforsamling. Norge bør, med utgangspunkt i sitt sete i Sikkerhetsrådet, ta et slikt initiativ.
En spesialsesjon av generalforsamlingen vil kunne sette fokus på de underliggende årsakene til hvorfor terrorisme oppstår og hvilke tiltak som må iverksettes for å komme terrorisme til livs. Senterpartiet erkjenner at det er meget krevende å komme fram til en internasjonal forståelse om dette. Det er imidlertid helt avgjørende for at kampen mot terrorisme skal bli effektiv, at spørsmålet drøftes internasjonalt og at tiltak som iverksettes mot terrorisme oppfattes som legitime. Det er kun gjennom FNs organer man vil kunne etablere noen felles virkelighetsforståelse om spørsmålet.
Senterpartiet kan ikke se at avholdelse av en spesialsesjon i generalforsamlingen vil skape problemer i kompetanseforholdet mellom Sikkerhetsrådet og generalforsamlingen. Ingen stiller spørsmål ved Sikkerhetsrådets kompetanse til å håndtere den akutte situasjonen som er oppstått etter terrorbombingen mot New York og Washington 11. september d.å., men dette ekskluderer ikke at generalforsamlingen sammenkalles for å drøfte de underliggende årsakene til terrorisme og den langsiktige håndteringen av terrorisme. Dette vil snarere bidra til å gi legitimitet til den globale alliansebygging som er nødvendig for å finne effektive, langsiktige virkemidler mot terrorisme.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: På grunn av Regjeringen Stoltenbergs avskjedssøknad bortfaller svaret.