Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:4 (2001-2002)
Innlevert: 10.10.2001
Sendt: 11.10.2001
Besvart: 15.10.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Vil statsråden ta initiativ til å endra lovverket slik at personar som oppheld seg i Noreg i påvente av handsaming av søknad om familiesameining og som har eit arbeid å gå til, får mellombels arbeidsløyve?


Vedlegg til spørsmål:

2 artikler i Stavanger Aftenblad 29. september 2001. Artiklene er skrevet av Ingeborg Eliassen og Bjarne bekkeheien Aase.

Begrunnelse

Eg viser til vedlagde artikkel frå Stavanger Aftenblad av 29. september der vi finn nok eit døme på kor viktig det er redusera sakshandsamingstida for familiesameiningssaker. Samstundes ser vi her eit døme på det paradokset at ein arbeidsfør person som har eit arbeid å gå til opplever at Regjering og Storting føretek lempingar i regelverket i arbeidsinnvandring medan han ikkje får høve til å medverka til underhald av familien. Eg ber statsråden sjå nærare på om eit mellombels opphaldsløyve i slik samangang t.d. kunne utførast i samråd med aktuell arbeidsgjevar.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er glad for å kunne gjøre representanten Meltveit Kleppa oppmerksom på at Regjeringen allerede har tatt de nødvendige initiativ på dette området. Vi framla i vår Ot.prp. nr. 96 (2000- 2001), der vi fikk Stortingets samtykke til en endring i utlendingsloven som gir politiet myndighet til å kunne avgjøre søknader om foreløpig tillatelse til å tiltre arbeid i påvente av behandling av første gangs arbeidstillatelse.

Kommunal- og regionaldepartementet har nå ute på høring flere forslag til oppmykninger av utlendingsforskriftens regler om arbeidsinnvandring. Høringsfristen går ut 20. oktober d.å. Ett av forslagene som er på høring gjelder utlendingsforskriften § 14 og tar sikte på ytterligere oppmykninger av reglene for å få en slik foreløpig tillatelse.

Slik § 14 lyder i dag, kan det å behandle en søknad om foreløpig arbeidstillatelse være like arbeidskrevende og omstendelig som det å realitetsbehandle selve søknaden om ordinær arbeidstillatelse. Jeg har sett at det har vært et behov for å endre på dette.

Med de endringene i utlendingsforskriften som vi nå foreslår vil det framgå at politiet skal kunne behandle søknader om foreløpig arbeidstillatelse. Dette vil avlaste Utlendingsdirektoratet og åpne for en raskere behandling av disse søknadene.

Videre foreslår vi en oppmykning av de materielle vilkårene for foreløpige arbeidstillatelser. Det er i dag et vilkår at arbeidsgiveren kan dokumentere behovet for snarlig tiltredelse, jf. § 14 første ledd nr. 1. Av hensyn til en rask og smidig saksgang foreslås det å stryke dette vilkåret.

Etter dagens bestemmelse er det også et vilkår at det er "overveiende sannsynlig" at søknaden om arbeidstillatelse vil bli innvilget, jf. § 14 første ledd nr. 2. Dette vilkåret er antakelig den viktigste årsaken til at foreløpig arbeidstillatelse i dag gis så sjelden. Vi har derfor foreslått å fjerne ordet "overveiende" fra forskriftsteksten, slik at det bare skal prøves om det er "sannsynlig" at søknaden om arbeidstillatelse vil bli innvilget.

Jeg er innstilt på at en endring både av disse reglene, og de øvrige oppmykninger av reglene om arbeidstillatelse som Regjeringen har lagt fram i år, skal kunne tre i kraft innen utgangen av året.