Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:8 (2001-2002)
Innlevert: 12.10.2001
Sendt: 12.10.2001
Besvart: 17.10.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Veteranflyklubben Dakota Norway på Torp flyplass i Vestfold må betale full flyseteavgift på sine flygninger selv om virksomheten er ikke-kommersiell. Avgift må betales for samtlige seter selv om de ikke er i bruk.
Vil finansministeren ta initiativ til å frita veteranflyklubber for offentlige avgifter?

Begrunnelse

Veteranflyklubben Dakota Norway på Torp flyplass i Vestfold er et levende og engasjert miljø for å bevare og holde i drift gamle flymaskiner. Virksomheten er basert på ideell basis med frivillig innsats fra foreningens medlemmer som grunnlag for driften. En viktig del av virksomheten er å arrangere turer for medlemmene i foreningens Dakota flymaskin. Dette må det betales offentlige avgifter for, selv om dette er et miljø som er ikke-kommersielt. Etter undertegnedes oppfatning bør slike miljøer unntas for offentlige avgifter fordi det er en viktig oppgave for offentlige myndigheter å legge til rette for. slike gode frivillige miljøer som ivaretar viktige deler av vår kulturarv.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Stortingets vedtak om avgift på flyging av passasjerer § 1 første ledd, fastsetter at det skal betales avgift til statskassen på ervervsmessig flyging fra norske lufthavner med kr 128 pr. passasjer. Hva som menes med ervervsmessig flyging er presisert i forskrift om avgift på flyginger av passasjerer. Forskriftens § 1 andre ledd bestemmer at ervervsmessig flyging er: "... all flyging med unntak av militærflyging, samt flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulansetjeneste." På bakgrunn av ordlyden alene er det derfor riktig at Dakota Norway skal betale avgift på flyging med passasjerer.

Det er imidlertid klart at formålet hele tiden har vært å legge avgiften på kommersiell rute- og charterflyging. Den aktivitet som Dakota Norway driver er ikke kommersiell. Den har et begrenset omfang basert på frivillig innsats og faller således utenfor den type flyging som det er meningen å ha avgift på. Det er derfor grunn til å se nærmere på regelverket akkurat i dette tilfellet.

Departementet arbeider nå med å vurdere utformingen av flypassasjeravgiften jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Den aktuelle problemstillingen vil bli inntatt i dette arbeidet.

Jeg vil også vise til den dispensasjonsmulighet som følger av stortingsvedtakets § 4 hvor det fremgår at departementet kan frita for avgiften i spesielle enkelttilfeller. Denne myndigheten er delegert til den lokale tolldistriktssjefen og ev. søknad om dispensasjon må derfor sendes det aktuelle tolldistrikt.