Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:13 (2001-2002)
Innlevert: 01.11.2001
Sendt: 01.11.2001
Besvart: 08.11.2001 av helseminister Dagfinn Høybråten

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Fem helseforetak overtar fra nyttår driften av sykehusene. Foretaksstyrene er i gang med arbeidet. Styrene har valgt å holde sine møter for lukkede dører. Dette betyr at offentligheten ikke får innsyn i et av de mest kontroversielle politikkområdene innen offentlig sektor og man lukker for påvirkning fra brukerne.
Vil statsråden ta initiativ til at styremøtene i helseforetakene blir holdt for åpne dører?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Den offentlige helsetjenesten skal drives med åpenhet i forhold til sine omgivelser. Derfor er offentlighetsloven gjort gjeldende for foretakene.

Jeg registrerer at de regionale helseforetakene er aktive i informasjonen omkring styrenes arbeid. Dette er viktig. Offentlighetsloven gir en rekke innsynsmuligheter, men omfatter som kjent ikke møteoffentlighet. Dette innebærer at styrene fra Stortingets side er gitt anledning til å utøve skjønn i dette spørsmålet. Nå har de regionale helseforetakene valgt ulik praksis med hensyn til møteoffentlighet, hvilket gir et godt utgangspunkt for å vinne erfaringer med begge modeller.

Jeg legger også vekt på at det er et viktig hensyn ved den nye foretaksmodellen at styrene skal kunne virke under stabile organisatoriske rammebetingelser. Jeg finner det derfor ikke riktig å gå inn med spesifikke pålegg knyttet til spørsmålet om møteoffentlighet.

Derimot har jeg allerede varslet at jeg med utgangspunkt i foreliggende bestemmelse i helseforetaksloven om pasienters og andre brukeres medvirkning vil følge opp overfor de regionale helseforetakene at det i dette arbeidet skal etableres brukerutvalg. Dette er en arbeidsform som jeg selv har gode erfaringer med og som er med å åpne offentlige virksomheter i forhold til dem som mest berøres.