Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:14 (2001-2002)
Innlevert: 01.11.2001
Sendt: 02.11.2001
Besvart: 13.11.2001 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Vil statsråden sørge for at anken over NVEs vedtak om konsesjonsfritak for Myre vannverk tas til følge, slik at vernebestemmelser som er vedtatt for naturreservat tas til følge, og vil statsråden sørge for pålegg om minimumsvannføring i elva for å bevare området?

Begrunnelse

Ved utbygging av vannforsyningen på 90-tallet ble Trettendalsvann hovedkilde I i for Myre vannverk. Ved Trettendalsvann renner Trettenelva gjennom et vernet våtmarksområde "Grunnfjord naturreservat", (foreløpig vernet i 1980, endelig vernet i 2000) med meget strenge betingelser for inngrep i området. Området blir karakterisert som enestående i Nord-Europa. Over de siste år har Øksnes kommune økt uttak fra Trettendalsvann, dette i hovedsak for å spare pumpeutgifter fra hovedkilde I, Stavdalsvann.
For 2 år siden ble det lagt ny linje fra Trettendalsvann med uttakskapasitet på 80 l pr. sekund. Øksnes kommune har i løpet av siste år vurdert ny vannforsyning til Alsvåg, kommunens nest største tettsted og med betydelig fiskeindustrivirksomhet. Tre relativt kostnadslike alternativer forelå, og man valgte å satse på Trettendalsvann. Dersom dette gjennomføres betyr det at all tilførsel av vann fra Trettendalsvann til elva stoppes, også flomtopper som hittil har gått i elva.
NVE har vurdert at uttak fra Trettendalsvann for forsyning til Alsvåg ikke er konsesjonspliktig, og vedtak om dette opprettholdes etter anke fra Vesterålen Naturvernforbund, Strengelvåg og Vedhøggan utmarkslag. Øksnes jeger- og fiskeforening og Strengelvåg bygderåd. Saken ligger nå i Olje- og energidepartementet. NVE skriver bl.a. i saksutredningen: "I forhold til eksisterende vannuttak har vi lagt vekt på at dette i utgangspunktet er et lovlig vedtak selv om det ikke har tillatelse etter tidligere vassdragslov". Saksbehandler "strør her sand" på det faktum at en kommune har tatt seg til rette i forhold til lovverket over lang tid.
Betydningen av våtmarksområdet og de begrensninger som er lagt på grunneiere i området, jf. vernebestemmelsene samsvarer ikke med NVEs holdning.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Øksnes kommune ønsker å knytte sammen Myre og Alsvåg forsyningsområder, slik at all vannforsyning i området skal skje fra Trettendalsvatn og Stavdalsvann. Dette innebærer en utvidelse av forsyningsområdet for Myre vannverk. Trettendalselva er i dag uten vannføring i lengre perioder.

Vannuttaket fra Trettendalsvatn startet i 1955. Siden har Øksnes kommune gjennom oppdemning, nedtapping og økt dimensjonering gradvis økt uttaket.

NVE konkluderer i vedtak datert 27.02.01 med at tiltaket ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven. I brev av 08.06.01 til Olje- og energidepartementet opprettholder NVE sitt vedtak.

Saken er forelagt Miljøverndepartementet, som ikke har bemerkninger til NVEs vedtak.

Saken reiser to juridiske problemstillinger. For det første må det vurderes om dagens vannuttak er lovlig. I den forbindelse må forholdet til vassdragsloven av 15. mars 1940 avklares. For det andre må det vurderes om utvidelsen av Myre vannverk er konsesjonspliktig etter vannressursloven av 24. november 2000. De hensyn som representant Kristiansen trekker frem vil bli vektlagt i den videre saksbehandlingen. Saksbehandlingen er ikke kommet så langt at det er mulig for meg å trekke noen konklusjon nå.