Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:17 (2001-2002)
Innlevert: 02.11.2001
Sendt: 05.11.2001
Besvart: 12.11.2001 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Vil statsråden ta initiativ til å endra lovverket slik at personar som oppheld seg i Noreg i påvente av handsaming av søknad om familiesameining og som har eit arbeid å gå til, får mellombels arbeidsløyve?

Begrunnelse

Eg viser til statsråden sitt engasjement for auka arbeidsinnvandring og til hennar utsegn om lempingar i lovverket også for ufaglærte. Eg ser det viktig at arbeidsføre folk som alt er i landet og som har ein arbeidsgjevar som gjerne vil ha dei i arbeid, får høve til å medverka til underhald av familien sin.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Det er bred politisk enighet om at forholdene i Norge må legges bedre til rette når det gjelder å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. En rekke forslag til endringer i utlendingsforskriften ble sendt på høring i høst, med høringsfrist 20. oktober. Departementets målsetting er at endringene, justert med høringsuttalelser, skal tre i kraft ved årsskiftet. Tidspunktet er fastsatt for å få tilstrekkelig tid til nødvendige forberedelser, derunder retningslinjer til utenriksstasjoner og politiet, avgjørelse av hvilke utenriksstasjoner som bør ha avgjørelsesmyndighet, fastsettelse av kvoter for å korte ned på den arbeidsmarkedsmessige vurderingen mv.

Ett av forslagene til endringer i utlendingsforskriften gjelder forenkling av kriteriene for å få midlertidig arbeidstillatelse, utlendingsforskriften § 14. Etter forslaget vil en utlending som omfattes av kretsen som har rett til å søke familiegjenforening fra Norge (utlendingsforskriften § 10), omfattes av forslaget om forenklinger i adgangen til å få midlertidig arbeidstillatelse. I henhold til forslaget skal det være sannsynlig at søknaden om familiegjenforening blir innvilget. Pr. i dag er kravet at det må være overveiende sannsynlig at søknaden vil bli innvilget. I tillegg må arbeidsgiver i dag kunne dokumentere behovet for snarlig tiltredelse. I henhold til forslaget vil det i familiegjenforeningstilfellene ikke lenger være et krav at utlendingen har et arbeidstilbud. Dette innebærer at den midlertidige arbeidstillatelsen de får ikke er knyttet til en bestemt arbeidsgiver.