Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:23 (2001-2002)
Innlevert: 08.11.2001
Sendt: 09.11.2001
Besvart: 16.11.2001 av miljøvernminister Børge Brende

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Gården Haugsjå i Froland kommune er omfattet av St.meld. nr. 40 (1994-95) Opptrapping av barskogvernet fram mot år 2000. Planene om barskogvern er så omfattende at de må antas å være ødeleggende for denne gårdens muligheter som selvstendig driftsenhet. Saken har maksimal konfliktgrad i det eierne på det sterkeste motsetter seg verneinngrepene direktoratet har foreslått.
Vil statsråden forhindre at gårdens driftsmessige grunnlag ødelegges og respektere den private eiendomsrett?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I St.meld. nr. 40 (1994-95) Opptrapping av barskogvernet fram mot år 2000, som Stortinget har sluttet seg til, er prinsippene for gjennomføringen av barskogplanen nedfelt.

I denne planen, som gjennomføres som landsdelsvise delplaner, er det et hovedanliggende at de områder som vernes skal være representative for den store variasjon vi har i den norske skognaturen. Samtidig er det også viktig at planen skal gjennomføres med så liten konfliktgrad som mulig. Regjeringen vil i det videre arbeidet med barskogvernet legge stor vekt på konfliktreduserende tiltak som for eksempel makeskifte. Ordningen med vederlag for økonomiske tap mens planarbeidet pågår vil også bli videreført.

Barskogplanen er nå i stor grad gjennomført. Delplanen for Øst-Norge, fase II gjenstår, og jeg legger opp til at denne planen kan sluttføres i løpet av 2002. Den aktuelle eiendom som representanten Andersen tar opp, blir berørt av lokaliteten "Haugsjåknipen" som inngår i delplanen for Øst-Norge.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) sendte planen på sentral høring 10. oktober 2001. Som et ledd i saksforberedelsen hadde fylkesmannen i Aust-Agder foreslått grensejustering for å redusere det arealet som vil bli vernet. I sin vurdering av saken har likevel DN uttalt at en slik grensejustering vil medføre at store verneverdier blir justert ut av det framtidige reservatet. DN har derfor valgt å sende begge grensealternativene på sentral høring.

Fristen for høringsuttalelser er satt til 20. desember 2001. En endelig avgjørelse i saken kan bare tas etter at høringen er avsluttet og saken oversendt fra direktoratet til Miljøverndepartementet. Dette vil skje i løpet av første halvår 2002. Det er derfor for tidlig å si noe om det endelige resultatet av denne konkrete vernesaken.

Jeg vil avslutningsvis understreke at alle nivåer i verneplanprosessen skal foreta en grundig avveining av verneverdier mot de næringsmessige ulemper vernet kan medføre. Dette vil også bli lagt til grunn når saken kommer til Miljøverndepartementet for sluttbehandling.