Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:25 (2001-2002)
Innlevert: 09.11.2001
Sendt: 09.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I ulike oppslag i avisa Finnmark Dagblad (jf. bl.a. oppslag 1/11 og 2/11 d.å.) er det beskrevet en situasjon i det lille øysamfunnet Hønseby i Finnmark der en tidligere drapsdømt skal ha oppført seg så truende overfor lokalbefolkningen at disse lever i konstant frykt for nye voldshandlinger.
Hvilke virkemidler ser justisministeren som mulig for at befolkningen skal kunne føle seg trygg og for at nye voldshandlinger skal kunne unngås?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innledningsvis vil jeg bemerke at det er viktig at enkeltmenneskets og samfunnets trygghet ivaretas, herunder at fellesskapets evne til å bekjempe kriminalitet sikres, samtidig som rettssikkerheten for individet ivaretas.

Kriminaliteten bekjempes dels gjennom å iverksette forebyggende tiltak som kan hindre at kriminalitet begås, og dels gjennom effektiv straffeforfølging.

For å hindre ny kriminalitet og ivareta ofrene for kriminalitet er de tiltak som iverksettes etter at en straffbar handling begått sentrale.

En av politiets oppgaver er å beskytte person, eiendom og fellesgoder og verne om all lovlig virksomhet, opprettholde den offentlige orden og sikkerhet og enten alene eller sammen med andre myndigheter verne mot alt som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet, jf. politiloven § 2 nr. 1.

Det tilligger politiet og påtalemyndigheten å ta stilling til om det er begått noe straffbart. Som justisminister kan jeg ikke gripe inn i behandlingen av konkrete straffesaker, idet dette er påtalemyndighetens ansvarsområde under riksadvokatens ledelse.

Jeg kan imidlertid opplyse at jeg, i forhold til den konkrete saken det er vist til, har vært i kontakt med Politidirektoratet. Politidirektoratet har den 13. november 2001 opplyst at Vest-Finnmark politidistrikt har iverksatt flere tiltak for at befolkningen skal kunne føle seg trygg og for at nye voldshandlinger skal kunne unngås, og bl.a. opplyst følgende: "Den omtalte personen er ilagt et forbud mot opphold i Hønseby i ett år fremover og etterforskningen i straffesakene mot ham er gitt høyeste prioritet". I forhold til beslutningen om oppholdsforbud har Politidirektorat for øvrig opplyst: "Denne beslutningen er imidlertid opphevet av Hammerfest forhørsrett som mente at straffeprosessloven § 222 a ikke hjemler et generelt oppholdsforbud på et bestemt sted. Politiet har påkjært kjennelsen og kjæremålet er gitt oppsettende virkning. Kjæremålet antas å bli avgjort i løpet av denne uken". Videre er opplyst: "Etter å ha foretatt en rundspørring blant innbyggerne i Hønseby, følger politiet opp saken med hyppig tilstedeværelse for å avdempe frykten, og for å forebygge nye straffbare handlinger. Politiet har også foretatt forberedelser for å sikre en rask utrykning til stedet. Det er Politidirektoratets vurdering at politiet tar denne saken alvorlig, og at de gjøre det som er nødvendig for å sikre trygghet for beboerne i Hønseby".

Jeg ønsker å avvente den endelige rettslige behandling av oppholdsforholdet i denne konkrete saken før jeg vurderer eventuelt behov for lovendring.