Skriftlig spørsmål fra Kari Gløersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:29 (2001-2002)
Innlevert: 14.11.2001
Sendt: 15.11.2001
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 27.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kari Gløersen (H)

Spørsmål

Kari Gløersen (H): Hvordan vurderer statsråden risikoen ved videre veisalting og hvilke tiltak bør iverksettes?

Begrunnelse

Veisalting langs riksveg 2 forurenser grunnvannsbrønn på Gaustadmoen i Eidskog kommune. Grunnvannet gir drikkevann av svært god kvalitet til 4 700 innbyggere i Eidskog. Tre års overvåking av grunnvannet dokumenterer at Statens vegvesen med sin veisalting forurenser denne hovedvannkilden til Kroksjøen Vannverk A/L.
Dokumentasjon i denne saken viser en kraftig økning i kloridinnholdet i målinger gjort 31.08.01. Vegvesenet har gitt uttrykk for betydelig bekymring i forhold til den negative utviklingen i saltverdiene i drikkevannet, men er med referanse til trafikksikkerheten ikke villige til å ta konsekvensen av dette gjennom å stoppe saltingen kommende vinter.
På den annen side har Statens vegvesen innrømmet at dersom man på tidspunktet for planlegging av veien hadde hatt de kunnskaper man i dag har om veisaltets innvirkning på grunnvannsbrønnen, ville trasévalget for riksveg 2 gjennom området blitt et annet.
I denne forbindelse viser jeg til tiltak Asker kommune har iverksatt ved Dikemarkvannet langs Drammensveien for å hindre uønsket saltpåvirkning i ferskvannet: Redusert vinterhastighet og skilting om at salting opphører.
Eidskog kommunestyre vedtok i september 1999 at veisaltingen skulle opphøre og erstattes med andre tiltak. Statens vegvesen har ikke tatt dette til etterretning og mener fremdeles at dokumentasjonen er for dårlig. "Føre var-prinsippet" er anerkjent i all miljøtenking, men dette prinsippet synes å være fraværende i Statens vegvesens håndtering i denne saken. Med basis i dette prinsippet burde saltingen gjennom området vært stanset forlengst.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Salting av veier gir meget stor ulykkesreduksjon i forhold til en normalt godt driftet vintervei uten bruk av salt. Et omfattende fullskala forskningsprosjekt om salting og trafikksikkerhet der alle 19 fylker var med, viste klare tall for reduksjon av ulykkene.

Det er i dag ingen fullgode alternativer til salting av veier. Under en del vinterforhold kan det oppnås god bedring av friksjonen når det benyttes sand blandet med varmt vann, men dette vil i utgangspunktet brukes der veier har mindre trafikk og det ikke tilstrebes bar veibane.

I området med drikkevannsbrønnen til Eidskog kommune er det gjennomført mange målinger for å finne ut om vannkvaliteten endrer seg. Statens vegvesen har stilt spørsmål ved om enkelte av målingene viser riktig resultat. Vegvesenet har nå i fellesskap med kommunen besluttet at det skal settes i gang et intensivt måleprogram fra 01.11.01, der målinger vil bli foretatt hver fjortende dag.

Vinterdriftsnivået er knyttet til veistandard og trafikkmengde. Rv 2 har en årsdøgntrafikk som medfører at den saltes for å sikre trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Det er også et stort innslag av tungtrafikk på veien.

Trafikksituasjonen på Rv 2 er ikke sammenlignbar med situasjonen forbi Svinsjøen i Asker. Den store tunge gjennomgangstrafikken går her på E18. Rv 2 er imidlertid en viktig vei som skal ha høy grad av sikkerhet og framkommelighet, slik at trafikantene velger denne veien framfor alternative veger med dårligere kurvatur, mer randbebyggelse og et lavere driftsnivå.

Statens vegvesen arbeider for at miljøet rundt og ved veiene ikke skal bli forurenset. O-visjonen for å hindre trafikkulykker strider ikke mot dette prinsippet, men inntil det kommer andre og bedre alternativer for å oppnå god friksjon må en fortsette å bruke salt på Rv 2 i Eidskog kommune.

Vegvesenet har etablert et godt samarbeid med Eidskog kommune og jeg er opptatt av at kommunen og Vegvesenet i samarbeid skal finne en god løsning på problemet knyttet til saltforurensning i drikkevannskilden.