Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:30 (2001-2002)
Innlevert: 14.11.2001
Sendt: 15.11.2001
Besvart: 23.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I forbindelse med sammenslåingen av tre rutebilselskaper til Vestoppland Bilselskap i 1967 ble det inngått en avtale om pensjonsordning. Denne avtale har fungert i henhold til avtale inntil mai 2001 da den uten videre opphørte. I dag strider Oppland fylkeskommune, busselskap og departementet om hvem som har ansvaret, mens de få gjenlevende pensjonister ikke får utbetalt sine pensjoner.
Vil statsråden sørge for at de få pensjonistene dette gjelder kan fortsette å få sin pensjon?

Begrunnelse

I 1966-67 gikk tre bilselskaper; A/L Gjøvik og Vardal Bilruter, Østre Toten Bilselskap og A/L Vestre Toten og Land Bilruter sammen til Vestoppland Bilselskap A/S. Denne sammenslåingen var motivert av et ønske fra staten, begrunnet i den rasjonaliseringsgevinst en slik ordning vil medføre. Som et ledd i prosessen for sammenslåing ble det etablert to pensjonsordninger for aksjonærene, den første ved generalforsamlingsvedtak av 12.12.66, og den andre ved generalforsamlingsvedtak av 14.08.67. Dette som en kompensasjon for sammenslåingen til et selskap. Begge disse vedtakene ble godkjent av staten v/Samferdselsdepartementet, i henholdsvis av 10.01.67 og 30.08.67. Norgesbuss Oppland har betalt disse pensjonene med fullfinansiering fra staten i 34 år. Eier- og organisasjonsstrukturen har endret seg flere ganger, og det er nå styret i Norgesbuss Oppland AS som administrerer pensjonsordningene.
31. desember 2000 sluttet Norgesbuss Oppland AS å utføre transporttjenester i henhold til avtale med Oppland fylkeskommune. Oppland fylkeskommune har etter dette stanset overføringene til Norgesbuss Oppland AS. Dette gjelder også overføringene som skulle dekke pensjonsordningene. Problemstillingen i denne saken er om det foreligger en pensjonsforpliktelse for Norgesbuss Oppland AS, eller om det er staten v/fylkeskommunen som er forpliktet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Norgesbuss Oppland AS er rettsetterfølgeren til Vestoppland Bilselskap AS, og har dermed overtatt førstnevnte selskaps forpliktelser.

Norgesbuss Oppland AS har hevdet at staten har forpliktet seg til å dekke de aktuelle pensjonsutgiftene, i og med at staten i 1967 godkjente avtalene mellom Vestoppland Bilselskap AS og de aktuelle aksjonærene om pensjonsrettigheter.

Samferdselsdepartementets godkjennelse av pensjonsavtalene i 1967 innebar imidlertid kun at Vestoppland Bilselskap AS fikk rett til å ta pensjonsutgiftene med i beregningsgrunnlaget for tildeling av statstilskudd for de rutetjenester som selskapet utførte. Det er dette som er videreført, også etter at fylkeskommunen overtok funksjonen som tilskuddsyter i 1981.

Tilskuddet til rutetrafikken ble fastsatt årlig basert på regnskapsførte kostnader (herunder pensjon) og inntekter. Trafikkinntektene har således bidratt til finansiering også av pensjonsutgiftene i selskapet.

Norgesbuss Oppland AS har nå ikke lenger kjøring som gir rett til tilskudd.

Departementet var ikke part i pensjonsavtalene mellom Vestoppland Bilselskap AS og de aktuelle aksjonærene. Samferdselsdepartementet hadde heller ikke, som ansvarlig for å yte tilskudd til rutetransport, fullmakt til å inngå avtaler som innebar forpliktelser til å yte pensjon.

På bakgrunn av ovennevnte finner jeg ikke at staten er forpliktet til å dekke de aktuelle pensjonsutgiftene.

Jeg har ikke grunnlag for å ta standpunkt til hvilke forpliktelser Norgesbuss Oppland AS har overfor de aktuelle pensjonistene.