Skriftlig spørsmål fra Åge Konradsen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:31 (2001-2002)
Innlevert: 15.11.2001
Sendt: 15.11.2001
Besvart: 20.11.2001 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Åge Konradsen (H)

Spørsmål

Åge Konradsen (H): Forsvarsdepartementet har skrevet følgende til Forsvarssjefen: "Det legges til grunn at Olavsvern skal være en understøttelsesbase uten stasjonerte avdelinger." Forsvarssjefen har deretter lagt opp til at samtlige MTB-er skal ha hjemmebase på Haakonsvern.
Gjenspeiler iverksettingsbrevet Stortingets intensjon og vedtak den 13. juni 2001, og hvis ikke, vil departementet fjerne dette pålegget slik at Forsvaret gis anledning til å stasjonere MTB-ene på Olavsvern?

Begrunnelse

Stortinget besluttet ved behandlingen av St.prp. nr. 45 (2000-2001) å videreføre MTB-våpenet med 14 moderniserte Hauk-klasse fartøy og etter hvert 6 Skjold-klasse fartøyer. For å muliggjøre en tilstrekkelig tilstedeværelse i nord, ble det også tatt inn et tillegg til romertall "X" som sier at Olavsvern videreføres som base under Ramsund orlogstasjon. Dette for å kunne understøtte MTB-er og UVB-er i Nord-Norge.
Generalinspektøren i Sjøforsvaret har stilt spørsmål om en uklarhet hva gjelder Stortingets beslutning mht. oppgradering av Hauk-klassen. Skal 8 eller 14 fartøyer oppgraderes? Spørsmålet blir da om Hauk-klassen skal seile fram til 2015 eller bare til Skjold-klassen er innfaset. Hvis det siste er riktig, vil Hauk-klassen bli utfaset i 2006/07 som er mange år før teknisk og operativ levetid løper ut.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg ser at Stortingets vedtak av 13. juni kan gi grunnlag for tolkning når det gjelder hvilken funksjon Olavsvern skal ha når det gjelder stasjonering av missiltorpedobåter (MTB-er). Hva som ikke er gjenstand for tolkning er at Stortinget har vedtatt at Olavsvern skal nedlegges som orlogsstasjon. Dette vedtaket gjelder naturligvis inntil Stortinget eventuelt bestemmer noe annet. Jeg kan derfor vanskelig se at verken Forsvarsdepartementet eller Forsvarssjefen i forbindelse med iverksetting og gjennomføring av Stortingets vedtak, har satt Stortingets intensjon og vedtak til side så lenge Stortinget ikke har vedtatt at det skal være fast stasjonering av MTB-er ved Olavsvern. Olavsverns framtidige funksjon i forhold til MTB-våpenet vil være å understøtte fartøyene når de opererer i nord, og jeg setter ikke likhetstegn mellom understøttelsesfunksjonen og fast stasjonering.

Regjeringen har i St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2001-2002) bebudet at det er behov for å vurdere endringer og justeringer både i Forsvarets styrkestruktur og organisasjon, og at dette skal følges opp i en proposisjon til våren. Jeg vil også se på Sjøforsvarets organisasjon i denne forbindelse. Jeg vil legge stor vekt på de økonomiske aspekter og ikke minst hensynet til rasjonell drift og potensialet for ytterligere innsparinger.