Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:33 (1997-98)
Innlevert: 12.12.1997
Sendt: 12.12.1997
Besvart: 23.12.1997 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): "Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og Jeger- og fiskerforbundet, samt lokale fiskarlag har tilrådd at det når fellingskvoten for kystsel skal fastsettes, ikke kun tas bestandsøkologiske hensyn, men også samfunnsmessige. Ut i fra dette har de foreslått fellingskvote på 1000 dyr.
Vil Fiskeriministeren følge tilrådinga?"

Begrunnelse

Kystselplagen på Helgeland og spesielt i Vega, Alstahaug og Herøy har gjennom en årrekke skapt problemer for kystfisket. Det tradisjonelle rusefisket er en saga blott for lenge siden fordi storkobben, haverten river i stykker rusene og tar fisken. Steinbitstammen er desimert av den samme selen slik at kråkebollenes naturlige fiende er borte og kråkebollene spiser opp tare slik at den økologiske balansen forrykkes. For stor kystselstamme fører til lavere fangster da selen som kjent spiser fisk. I tillegg er fisk fanget i dette området svært utsatt for nematodeinfeksjon (kveis) og store deler av fileten må skjæres bort, dette forsterker problemet med dårlig lønnsomhet. Dersom selproblemet i de nevnte områder ikke tas alvorlig, vil det forsterke den negative utviklingen, frustrasjonen og fortvilelsen som har foregått over flere år angående næringsdrift, verdiskapning og bosetting i dette området.

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Jeg viser til Deres brev av 12. desember 1997 om tilrådingen fra Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og Norges Jeger- og Fiskerforbund, om at det ikke kun skal tas bestandsøkologiske hensyn, men også samfunnsmessige hensyn i forvaltningen av kystsel. Videre stilles det spørsmål om jeg vil følge den foreslåtte fellingskvoten fra disse organisasjonene på 1000 dyr.

Først vil jeg tillate meg å påpeke at Fiskeridirektoratet ikke har foreslått en fellingskvote på 1000 dyr. Dette tallet ble fremsatt som forslag fra Norges Jeger- og Fiskerforbund i et møte om kystsel i Bergen 31. oktober 1997. Norges Fiskarlag fant å kunne støtte dette forslaget. Fiskeridirektoratet har derimot foreslått en generell økning i fellingskvoten på 20%, samt 30% økning i fellingen i forhold til 1997 nivået, i områder der sel utgjør et spesielt problem for fiskerinæringen.

Det generelle beskatningsnivået for 1998 vil bli holdt på samme nivå som i 1997, med unntak av området rundt Sognefjorden der kvotene økes noe. Dette skyldes at der ennå ikke foreligger et godt bestandsestimat for bestanden av kystsel. Et nytt forvaltningssystem vil i følge Havforskningsinstituttet tidligst foreligge om tre år. Da den norske forvaltningen av levende marine ressurser baserer seg på et udiskutabelt vitenskapelig grunnlag, medfører det at nivået på avskytingen av kystsel ikke vil øke før nytt bestandsestimat foreligger.

Til Deres spørsmål om det vil bli tatt samfunnsmessige hensyn i forvaltningen av kystsel, kan jeg likevel opplyse at det i reguleringen for 1998 er åpnet for 30% høyere felling i områder der kystselen skaper problemer for fiskeri- og næringsutøvelse. De viktigste forutsetningene er at det foreligger dokumentasjon på skadeomfanget, at den utvidede kvoten er vurdert av Fiskeridirektøren i samarbeid med fiskerisjefene og forskerne, og at den er godkjent av Fiskeridepartementet. Spesielt sensitive områder unntas fra kvoteøkningen. For detaljer viser jeg til forskriften for 1998.