Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:34 (1997-98)
Innlevert: 12.12.1997
Sendt: 12.12.1997
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 19.12.1997 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): "Hva vil fiskeriministeren gjøre for å rette opp den urettferdighet som er i ferd med å bli vedtatt i og med at sertifikatrettighetene til 2 kl. kystskippersertifikatet (gammel type) 300 Brt.reg.tonn reduseres og slås sammen med 2 kl. sertifikat (ny type) 200 Brt.reg.tonn og gis sertifikatrettighet 750 B.T.?"

Begrunnelse

Etter at nye internasjonale måleregler er forandret til å omfatte volumet på fartøyet med betegnelsen brutto tonn (B.T.) fra brutto register tonn (Brt.reg.tonn) og Norge har vedtatt å slutte seg til disse nye reglene, har det vært en gjennomgang av alle sertifikatrettigheter. Alle unntatt kystskipper 2 kl. 300 Brt.reg.tonn har fått øket sine sertifikatrettigheter. Dette gjelder også til en viss grad kystskipper 2 kl. 200 Brt.reg.tonn.
Den nye B.T. tonasjerettigheten er satt til 750 B.T. for både de med kystskippersertifikat 2 kl. 300 Brt.reg.tonn og 2 kl. 200 Brt.reg.tonn.
Det viser seg at etter de nye måleregler, så er enkelte fartøy som tidligere målte 299 Brt.reg.tonn blitt opptil 1127 B.T. og i enkelte tilfeller enda høyere. Når man så kun får lov å føre fartøy inntil 750 B.T. så er dette en klar reduksjon på nær 400 B.T.
Det er åpenbart at dette er galt og urettferdig. De navigatørene det her gjelder er folk som har seilt på kysten i lang tid og har fra 25 til 40 års fartstid. Selv om byråkratene har laget nye regler, så har verken leia eller kysten forandret seg. Det har heller ikke båten eller utsynet fra styrhusvinduet. Så den reduksjon i rettigheter som her er foreslått er helt uakseptabel, og en urettferdig behandling av våre mest erfarne kystnavigatører.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Jeg viser til ditt brev av 12. desember i år vedrørende spørsmål nr. 34 om sertifikater for kystskippere etter innføring av nye måleregler. Spørsmålet ble rettet til fiskeriministeren. Området sorterer under Nærings- og handelsdepartement og brevet ble derfor oversendt meg til besvarelse.

I den reviderte STCW-konvensjonen med endringer av 1995 er det blitt fastsatt nye internasjonale måleregler. Norge er part i konvensjonen og følgelig bundet til å implementere de nye reglene i nasjonal rett.

Som en følge av dette ble forslag til ny forskrift om kvalifikasjonskrav, utstedelse av sertifikater og om sertitifikatrettigheter for personell på norske skip sendt på høring 7. november i år med mulighet for sakens parter til å komme med innspill og kommentarer frem til 20. januar 1998. De nye reglene medfører at sertifikater som etter dagens regler gjelder for skip med tonnasjerettigheter på 200 BRT vil gjelde for 500 BT. Videre vil sertifikater som etter dagens regler gjelder for skip på 1600 BRT etter konvensjonsendringen gjelde for skip på 3000 BT.

I tillegg har Norge en rekke sertifikater som ligger mellom disse størrelsene, blant annet for skip på 300 BRT. I høringsforslaget er det foreslått å bruke den høyeste omregningsfaktor som er benyttet for konvensjonssertifikatene som skal omregnes til det nye systemet, 2,5. Dette medfører at sertifikatene for skip på 300 BRT får gyldighet for skip på 750 BT.

I enkelte tilfeller har skip blitt bygget for å utnytte måleregelen maksimalt med det resultat at skip på tonnasjerettigheten 299,99 BRT vil få en tonnasje etter det nye systemet på 1000 BT. I utgangspunktet vil derfor de tidligere sertifikatene ikke gjelde for disse skipene. Imidlertid er det foreslått overgangsordninger som gir en kystskipper og andre offiserer adgang til å fortsette tjenesten om bord på skipet selv om sertifikatet formelt ikke oppfyller de nye kravene. I tillegg kan Sjøfartsdirektoratet etter søknad gi dispensasjon til å tjenestegjøre på nyinnkjøpt eller nybygget skip når disse har tilnærmet de samme fysiske mål som det skip vedkommende tidligere hadde tjeneste på.

Etter en nærmere vurdering må det derfor være grunnlag for å si at forslaget til ny forskrift ivaretar hensynet til navigatøren og hans erfaring og ikke avstedkommer noen uakseptabel eller urettferdig behandling. Imidlertid vil jeg understreke at forskriftsutskastet nå er ute på høring. Eventuelle utspill eller kommentarer vil bli nøye vurdert før det tas endelig stilling til spørsmålene rundt implementeringen av de nye målereglene.