Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:34 (2001-2002)
Innlevert: 15.11.2001
Sendt: 16.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av sosialminister Ingjerd Schou

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Vinmonopolet tilbyr kjøp av alkohol over Internett med bruk av kredittkort for omsetning av alkoholholdige varer. Vinmonopolordningen er et alkoholpolitisk virkemiddel, ut fra erkjennelsen om at økt tilgjengelighet også gir økt alkoholkonsum.
Ser statsråden betenkeligheter med kredittkortsalget via Internett, og vil statsråden i så fall ta initiativ til begrensninger i retningslinjene som Vinmonopolet har for slikt salg?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Jeg tror det er viktig å være klar over at i det totale bildet har den alkoholpolitiske effekten av å hindre kredittsalg av alkohol lenge vært ansett som forsvinnende liten.

Alkoholloven har aldri nedlagt forbud mot kredittsalg av øl og vin. Tidligere alkohollovs forbud (1927-loven) mot kredittsalg av brennevin og løsgjengerlovens forbud (1900-loven) mot kreditt ved skjenking av "berusende drikke" ble opphevet da alkoholloven av 1989 trådte i kraft, blant annet under henvisning til at bestemmelsene "neppe har noen edruskapspolitisk betydning", jf. Ot.prp. nr. 31 (1988-89) Om lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Sosial- og helsedepartementet har åpnet for at Vinmonopolet kan etablere en bestillings- og betalingsordning på Internett for ytterligere å bidra til å bedre tilgjengeligheten til lovlig omsatt alkohol i de delene av landet der det er store avstander til nærmeste vinmonopolutsalg. I den forbindelse har bruk av kredittkort blitt en aktuell form for betalingsformidling i selskapet, fordi det per i dag ikke finnes gode og sikre alternativer til denne betalingsformidlingen ved netthandel.

Handel over nett antas ikke å være den mest aktuelle handelskanalen for personer med akutte behov for å skaffe seg alkohol, siden det vanligvis vil ta to til tre dager fra bestilling til varene ankommer. Kontrollen med utlevering av varene vil være den samme uavhengig av om varene er bestilt over nettet eller på annen måte. Netthandel med kredittkort er heller ikke anslått å utgjøre noen vesentlig del av Vinmonopolets totale salg. Vinmonopolet anslår omfanget av den delen av selskapets fjernhandel som vil bli betalt med kredittkort til ca. 50 millioner kroner, mens Vinmonopolets totale salg i år er forventet å bli på ca. 9 milliarder kroner. Bruk av kredittkort forutsetter videre at kredittkortselskapene har vurdert og godtatt kundenes kredittverdighet på forhånd, og økonomiske misligheter i forbindelse med bruken av kredittkort vil sannsynligvis raskt bli fanget opp av disse selskapene.

Jeg har tiltro til at Vinmonopolet kan håndtere sitt nettsalg av alkohol på en alkoholpolitisk forsvarlig måte, og vil derfor ikke ta noe initiativ til begrensninger i de retningslinjene som i dag foreligger for Vinmonopolets netthandel.