Skriftlig spørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:36 (2001-2002)
Innlevert: 16.11.2001
Sendt: 19.11.2001
Besvart: 28.11.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): Vil justisministeren sørge for at det fortsatt vil være mulig for det somaliske miljøet i Norge å sende penger til familier i Somalia?

Begrunnelse

Somalia er blant de land som ikke har et ordinært banksystem. Derfor har somaliere i Norge benyttet seg av det pengetransaksjonssystemet som nå er stoppet.
Hensikten med å stoppe dette systemet var å hindre at det skulle kunne sendes penger til terrororganisasjoner. Men uten dette systemet vil heller ikke de som ønsker å sende penger til sin familie i hjemlandet få mulighet til dette. For mottakerfamiliene vil dette få store konsekvenser.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Økokrim gjennomførte 5. oktober i år en aksjon mot en såkalt "Hawala-bank". Dette er et system for betalingsformidling som er etablert utenfor det kjente og legale bankvesenet slik vi har i Norge og internasjonalt. Etter det man kjenner til er dette systemet for betalingsformidling benyttet til å overføre penger fra Norge til andre land.

Grunnlaget for politiets aksjon var mistanke om hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger (strl. § 317) og at "Hawala-banken" var benyttet til dette. Jeg vil understreke at hvitvasking er et annen type straffbart forhold enn overtredelse av den provisoriske forordningens straffebestemmelser om finansiering av terrorisme.

I forbindelse med aksjonen ble 7 personer av somalisk opprinnelse siktet og pågrepet. Etter det jeg har fått opplyst er alle de siktede norske statsborgere. Det ble også foretatt omfattende beslag, blant annet av elektronisk materiale. Dette blir, som ledd i etterforskingen, gjennomgått med sikte på å avkrefte eller bekrefte mistanke om at innskytere i "Hawala-banken" har vært involvert i hvitvasking av utbytte fra straffbar virksomhet. Denne etterforskingen pågår fortsatt.

Det er mulig at politiets etterforskingsskritt, blant annet ved beslag av elektronisk informasjon, har resultert i visse problemer for "Hawala-banken". Det er imidlertid opplyst at Økokrim ikke har sperret noen konti som har vært benyttet til betalingsformidling. Det betyr at etniske somaliere som bor i Norge, også etter den 5. oktober har kunnet benytte de samme kontiene til å overføre penger. De har dessuten hatt muligheter til å sende penger til mottakere utenfor landet gjennom valutabanker, selv om ikke pengene kan sendes til bank i selve Somalia, men til nærmeste bank utenfor Somalia.

Jeg kan derfor ikke se at det fra norske myndigheters side skulle være behov for foreta seg noe i forhold til mulighetene for å gjennomføre pengetransaksjoner fra Norge til utlandet. La meg også avslutningsvis minne om at jeg som justisminister ikke har instruksjonsmyndighet over påtalemyndighetens behandling av konkrete straffesaker og heller ikke er fagansvarlig for norsk banklovgivning.