Skriftlig spørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:37 (2001-2002)
Innlevert: 19.11.2001
Sendt: 20.11.2001
Besvart: 28.11.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): Oppslag i media de siste dagene har brakt nyheter om at statsstøtten til arbeidssamvirkebedriftene, deriblant produksjonsverkstedene, vil falle bort fra nyttår som følge av nytt regelverk for bedriftene. Et frafall av statsstøtte vil medføre at mange ansatte står i fare for å miste arbeidet. Mange av arbeidstakerne ved bedriftene er psykisk utviklingshemmede som ikke har andre muligheter til å skaffe seg arbeid.
Hva vil statsråden gjøre for å unngå at noen mister jobben?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Det vises til brev av 19. november med spørsmål om statsstøtten til arbeidssamvirkebedriftene vil falle bort fra nyttår som følge av nytt regelverk for bedriftene.

Jeg kan med en gang forsikre spørsmålsstilleren om at statsstøtten til arbeidssamvirkebedriftene ikke vil falle bort. Staten skal opprettholde sitt klare hovedansvar for bedriftene.

Regjeringen har lagt opp til at forslag til nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene trer i kraft fra 1.1.02. Arbeidet med nytt regelverk har hatt to hovedformål:

- Å gi brukerne et bedre tiltakstilbud.

- Å flytte ressurser fra administrasjonen til tjenesteproduksjon.

Tiltaksstrukturen, spesielt for yrkeshemmede, er over tid blitt unødig komplisert. Mange små og delvis overlappende tiltak gjør det nødvendig å slå sammen og sanere tiltak. Det er derfor lagt opp til færre og bredere tiltak, og enklere tilskuddsordninger til arrangører av tiltak. Målgruppen for det enkelte tiltak skal være vid, men med mulighet for individuell tilpasning innenfor maksimalrammer mht. varighet og tilskuddssats.

Forslag til nytt regelverk har vært ute på bred høring. Høringen viste stor oppslutning om hovedprinsippene i forslaget. På denne bakgrunn er det utarbeidet forslag til ny fellesforskrift for arbeidsmarkedstiltakene.

Som en del av arbeidet med å forenkle tiltaksstrukturen inngår også et forslag om å slå sammen de tre nåværende arbeidssamvirketiltakene (ASV, PV og ASVO) til et nytt tiltak basert på prinsippene innenfor dagens ASVO. Tiltaket er gitt navnet Varig tilrettelagt arbeid.

PV- og ASV-bedriftene mottar i dag statlig tilskudd etter budsjett, mens ASVO-bedriftene mottar driftsstøtte etter fast sats per tiltaksplass. Det er foreslått at PV- og ASV-bedriftene skal gå over til den tilskuddsordningen som ASVO-bedriftene i dag har. Dette er et administrativt enklere system som sikrer større likebehandling i tildelingen av statlige midler.

For enkelte bedrifter vil overgangen til et nytt tilskuddssystem medføre reduserte statlige overføringer. Bedriftene kan søke egne omstillingsmidler i forbindelse med overgangen til ny tilskuddsordning. Omstillingsperioden er på to år, men med mulighet til forlengelse. Det er satt av en større pott til omstilling av bedriftene med midler som skal dekke både behovet for fornyelse av produksjonsutstyr og bistand til rådgivning i omstillingsprosessen.

Hvis produksjonsverkstedene ikke ønsker å inngå en omstillingsavtale med Aetat, vil departementet ikke motsette seg dette. I disse tilfellene vil PV-ene så lenge de selv ønsker det, motta statlig støtte etter dagens ordning, hvilket betyr at bedriftene vil motta både drifts- og investeringsstøtte.

Ved bedrifter som omstilles skal det inngås en avtale mellom arbeidsmarkedsmyndighetene og eierkommunen. Eierkommunen forplikter seg til å bidra med et driftstilskudd til bedriftene som utgjør minst 25 prosent av tilskuddet fra staten. Regjeringen vil gå inn for å oppjustere statsstøtten til bedriftene utover forventet pris- og lønnsvekst i forbindelse med budsjettet for 2002.

I forbindelse med utarbeidelse av ny forskrift for arbeidssamvirkebedriftene som skal iverksettes fra neste år, vil det innføres et tilskudd til tilrettelegging av arbeidsplassen ved ansettelse av nye arbeidstakere i bedriftene. Tilskuddet kan ytes tiltaksdeltakere etter en individuell vurdering av behov. Gjennom tilrettelegging av produksjonsutstyr m.m. skal bedriftene kunne tilby tiltaksdeltakerne arbeidsoppgaver som gjør det mulig for den enkelte å gjennomføre tiltaket. Tilskuddet skal dekke utgifter til utstyr og opplæring som er nødvendig for å bli ansatt i bedriftene. Tilskuddet skal ytes etter regning og begrenses oppad til et beløp tilsvarende statlig tilskuddssats per plass per år, dvs. rundt 90 000 kroner.

Etter nytt regelverk for bedriftene kan det også søkes om midler til omstrukturering av bedriftene dersom dette anses som nødvendig for å oppfylle kravene til gjennomføring av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid.

Departementet vil neste år igangsette et forsøk for å undersøke mulighetene for å endre utformingen av den statlige tilskuddsordningen. I forsøket vil man prøve ut en differensiering av den statlige støttesatsen til bedriftene, slik at det i større grad kan tas hensyn til de ansattes funksjonsevne ved tildeling av statlig støtte.

Jeg vil igjen understreke at omstilling til ny tilskuddsordning vil være frivillig for produksjonsverkstedene. Ingen arbeidstakere skal risikere å miste jobben. Til kommunene og bedrifter som velger å gå over til ny tilskuddsordning, vil staten yte betydelig omstillingsstøtte. Bedriftene vil beholde sin nåværende driftsstøtte så lenge omstillingsprosessen pågår. Departementet vil jobbe videre med hvordan støttesystemet for bedriftene skal utformes i framtiden.